پریناز, شیمیل مهربون

سلاماین داستان واقعی اولین بار مینویسماز بس تو این سایت داستان دوجنسه شیمیل خوندم علاقم زیاد شد پارسال در ب در دنبال شیمیل گشتممن ۲۹ سالم قد ۱۸۰ وزن ۶۷تو اینستا یکیو دیدم پریناز نوشته بود تلگرام پیام بدید فقطرفتم تلگرامش باهاش چت کردم شرایط گفت ۵۰۰ قیمت گفت و گفت ۱۸ سانت منم باهاش قرار گذاشتم فردا ساعت ۱۲ ظهرکه راستش ترسیدم نرفتمگذشت دوهفته بعد کونم خوارید دوباره بهش پیام دادم فحش کشید بهم گفت بیانه میزنی خواستی بیای هماهنگ میکنممنم ۱۰۰ زدم ۳ روز بعد ساعت ۷ غروب بود بهش زنگ زدم گفتم نیم ساعت دیگه میام گفت پولت حاضر گفتم پول ۲۰۰ بیشتر ندارم با ۱۰۰ که دادم گفت خاک تو سرت باشه زود بیا فقطادرسش هم سهروردی اندیشه دقیق یادم نیست اندیشه چند بودروبرو خیابان معلم سربالایی بودراه افتادم تو راه ۳ بار بهم زنگ زد کجایی کجایی نگو حشری شدهبرا همون تخفیف داده خلاصه رسیدم گفت بیا جلو در از ایفون منو دید گفت پله بیا بالا طبقه دوم لای در باز بود در و باز کردم دیدم واای یک قد بلند تقریبا ۱۹۰با سینه های تقریبا ۷۵ تو پذیرایی اهنگ گذاشته داره میرقصه سلام کردم گفت زود بیا تو درب ببندرفتم تو استرس انقدر داشتم رفتم دستشویی خودمو خالی کردم دست صورتم اب زدم اومدم بهش گفتم اب خوردن داری گفت به شوخی ابمو تو‌کونت میریزم نمیدم بخوری رفت یک لیوان اب اوردیکم صحبت کردیم گفت برو اتاق لخت لخت شو من یک زنگ بزنم الان میام یک دقیقه بعد اومد لخت شد نشست رو تختگفت پاهامو بلیس بیا بالا داشت با گوشیش بازی میکرد منم داشتم از شصت پاش لیس میزدم اروم ارم اومدم بالا دیدم وای کیره چرا هی گنده تر میشه تمومی نداره رشدشبعد رسیدم کیرش یهو موهامو گرفت مثل وحشیا گفت دهن وا کن تا اخر کیرش تا ته کرد تو حلقم کلمو دو دستی گرفت دهنم و علنی گاییدنفسم میگرفت دیگه دست و پا میزدم میاورد کیرشو بیرون نفس بگیرم هم حشری بود هم خر زور ۵ دقیقه اینکارومدام تکرار کرد بد گفت به حالت حشر میخوام بکنننمت برو رو تخت ۴ دست پا بشین از کشوش کاندوم دراورد دم کونم نمیدونم چی زد نامرد کیر ۱۸ سانت کلفت یهو کرد تو مغزم تیر کشید نفسم گرفت داد زدم ای تورو خدا یواش بکن گفت باشه تحمل کن دوباره کرد تو اومدم در برم با دو دست من گرفت زورمم نمیرسید تسلیم شدم وحشیانه میکرد درد شدید داشتم بالش و گاز میگرفتم اون تند تند میکرد بی رحم اشک از چشمام میریخت دیگه مجبور بودم تحملش کنم مدام میکرد میگفت کونی من جنده من میزد در کونمبعد گفت برگرد از جلو بکنمت دید صورتم پر اشک دلش سوخت بوسم کرد گفت الان باز شده دیگه دد نداره دوتا لنگم داد بالا به حالت بی رحمانه همونطوری صاف کرد تو درد داشتم اما نه نسبت به اول میگفت دوست داری میکنمت کونی من کله تکون دادم زد تف کرد صورتم زد تو گوشم گفت بگو اره بلند فهمیدی ؟؟گفتم چشمدوباره داشت میکرد گفت کونی کی تو گفتم پریناز جونیهو دیدم وحشی شدپاهامو اورد بالا بلند شد من گردنم داشت میشکست رو تخت ایستاد بعد پاهام داد عقب کونم رو هوا یک تف غلیظ انداخت رفت قشنگ تو سوراخ کونم ایستاده کیر خشگلش کرد تو سوراخم دیگه سوراخم باز شد راحت میرفت کونم شده بود قالبکیر پریناز میشکست کونی من چقدر داغی تند تند رحم نداشت میکرد دیگه داشت بهم حال میداد دردش تموم شدگفت حال میده گفت بله پریناز جون یهو دیدم فشارش تند تر شد فهمیدم ابش داره میاد کیرش کشید بیرون کاندوم دراورد منم مثل جنازهاومد نشست روم تند تند داشت میزد که ابش بیاد ابش هم انقدر زیاد بود ریخت همرو رو صورتم تا قطره اخر بغلم افتاد جفتمون مثل جنازه ۱ دقیقه بعد بلند شدم برم دستشویی سر صورتم بشورمدیدم انقدر گشاد شدم نمیتونستم راه برم رفتم دستشویی دیدم وای کونم گشاد شده اندازه یک حلقهاومدم از دستشویی بیرون دیدم پریناز نیست داد زدم پریناز گفت ببر صداتو دیدم اونم رفته بود دستشویی فرنگی من رفتم لباسام بپوشم پوشیدم دیدم پریناز اومد بیرون گفتم چیکار کردی با من گفت من ۳ روز بود کسیو نکردم بدجور حشری بودم بوسم کرد گفت ببخشیدشماره کارتش گرفتم ۲۰۰ ریختم خداحافظی کردم اومدم بیرون دیدم نمیتونم راه برم تا یک هفته نمیتونستم برم دستشوییولی بهم حال داد تا اینکه شش ماه پیش بهش پیام دادم گفت من دیگه برنامه زیر یک میلیون نمیگیرم که برام سخت یک میلیون گفتم ممنونالانم شیمیل ها هیچکس زیر ۸۰۰ نمیگیرهخیلی دوست دارم باز برم زیر شیمیل بخوابم…ممنون که وقت گذاشتید داستان خوندیدنوشته: امین