کوس ات میزارم با اینکه پشماتو نزدی

6.1K

<h2>سریع شلوارمو کندمو خوابیدم روش یکم تف مالیدم گذاشتم پشت کونش</h2>

<p>خیلی تنگ بود انقدر حشری بودم عقب جلو میکردم اونم هی تکون میخورد  کون تنگ داغش  با یک تقه سفت کل کیرمو جا کردمو ابم پاشید خیلی طول کشید تا ارضا شم کل ابم تو سوراخ کونش خالی کردم</p>

<h3>یکم گشاد راه میرفت </h3>