آبم ریخت حواسم نبود

1.3K

نشستم روت ,اینقدر سفت و محکم بود کیرت که نمیدونم چی شد آب اومد ریخت رو رونم