آبم ریخت حواسم نبود

نشستم روت ,اینقدر سفت و محکم بود کیرت که نمیدونم چی شد آب اومد ریخت رو رونم