سوفیا با ناز زیاد کیر میخوره

زیاد حاشیه نمیرم. رفتیم کلی دور زدیم و چون میترسید یکی مزاحم بشه رفتیم یه جای پرت و هوا هم داشت کم کم تاریک میشد نزدیکای هشتو نیم اینا شده بود . گفتم الان اینجا اوکیه؟ یهو اومد سمت صورتم و لبامو بوسید و دیدم چسبید و ول نمیکرد ناشی بود ولی خب بدک نبود کلی لب و اینا گرف ازم و گفتم ببین اینجا سکس نمیتونیم کنیمااا گفت دارم دیوونه میشم پس چیکار کنیم گفتم، نهایتش برات ساک بزنم هی دستامو میگرفت و میمالید رو کیرش از رو شلوار میگفت چشم چشم

کمربندو دکمه شلوارشو باز کردم شورتشو خودش با عجله محکم کشید پایین یهو کیرش که حسابی بزرگ شده بود زد بیرون. از روی شلوارش کیرش خیلی بزرگ تر به نظر میرسید ولی خب خیلی هم کوچیک نبود حدود دوازده سیزده سانتی میشد ولی کلفتیش بدک نبود درکل کیرش گوگولی و سفید بود وخیلی بزرگ و ترسناک نبود

دوباره بوسم کرد و منم یکم با دستام کیرشو مالیدم و بیضه هاشو از بین پاهاش اوردم بیرون. زیاد بدنش مو نداشت ولی معلوم بود تازه موهای دور کیر و بیضه هاشو شیو کرده بود. دیدم اشاره کرد که من شروع کنم سرمو بردم بین پاهاش جامو درست کردم گفتم حداقل یه پنج دقیقه ای توی این حالت براش ساک بزنم بعدش جامو بهتر میکنم، سرمو که بردم نزدیک یه بوی نسبتا خوبی میداد معلوم بود از حموم تازه اومده بوده بیرون