دوس داری جا باز کنی زیرم

تن دختر رو نه چندان خشن لمس میکرد و از لب هاش کام میگرفت و دستاش رو به پایین تنه دختر

رسوند و کون رو چنگ میزد و گلشن داغی و سفتی

کیر امیر رو احساس میکرد

صدایی که توش شهوت مردانگی موج میزد 

کمی نوک پستان ها رو گاز میگرفت تا صدای جیغ عروسش رو احساس کنه و خودش شورت گلشن رو

درورد و به بهشتی که باید فتحش میکرد لحظه ای خیره شد


می دید که عروسش چطور برای یکی شدن باهاش

خیس کرده …پاهای دختر رو باز کرد و گلشن انگار

از بازی با تنش لذت می برد