از پشت برات دریل میکنم

یک جنتلمن هنر خودش رو به خوبی توی اتاق خواب باید نشون بده

هنوز خیلی جوان و زیبا بود ولی میشد لذت جویی و شهوت رو تو چشمای پر از حرارتش ببینی

روی مبل نشست بی خجالت پاهاشو باز کرد و شروع کرد قبل از اینکه برام ساک بزنه کوس خودش و ماساژ داد تا گرم و آماده بشه وش ادامه کار