یه وری بخواب تا جا شه

439

ممه نقش مهمی در شدت حشر و سکسی شدن زن و مرد داره

وقتی ممه های درشت و برجسته اش رو دیدم با اینکه گلدون گرون قیمتی رو شکسته بود ولی دلم خواست که باهاش مهربون باشم و نوازش اش کنم پس اونو به اتاق خواب بردم و شروا کردم به نوازش کردن نقاط حساس بدنش

حسابی داغ و پر حرارت بود و علاقه دشت که سایز همه اندام من رو بدونه پس باید کارو همینجا شروع میکردم