گل رزتو بخورم

مری كوم اظهار داشت كه چیزی در فضای باز وجود دارد كه باعث روانتر شدن خون و تپش قلب می شود,من و تو فضای باز بکن لطفن که حشری تر میشم