تو که خیلی دوس داشتی پاره بشی چرا داد میزنی

<p>فک کنم تو هم عین خالت کون خوبی داریا گفت آره اما من از کون نمیدم خیالت راحت بعد گفتم که قراره از کون جر بخوره امروز مگه نه؟ واقعا میخوای بهش کون بدی منم چرخیدم و موهاشو گرفتم تو دستم و محکم کشیدم سمت خودم و گفتم هرچی من بگم گوش میده تموم شد و رفت بعد گفتم حالا که اینجوری شد پاشو برو دستشویی و کامل خودتو خالی کن و قشنگ سوراختو بشور از کون که نمیدی منم کاریت ندارم اما بذار ببینم کست چجوریه بعد بلندش کردم و انداختمش رو مبل و پاشو وا کردم کیرم و کردم تو کسش تنگ بود و این بیشتر حال میداد اونم چشاشو بسته بود و ناله میکرد کیرمو از تو کس در آوردم و دوباره کردم تو دهنش یخورده ساک زد تو همون حینا بیا اینجا انداخت رو مبل کنار و تو همون پوزیشن شروع کرد به کردن انگار مسابقه بود و با تموم وجود داشتیم تو کس دوتاشون تلمبه میزدیم و اینا هم ناله هاشون خونه رو داشته بود بخاطر کاندوم و الکل اصلا آبمون نمیومد و داشتیم با تموم وجود تلمبه میزدیم چند دقیقه بعد یه اشاره به من کرد که بیا جامون عوض منم کیرمو در آوردم و اومدم کنار اونم اومد و کیرشو کرد تو کس اما من نکردم تو کس کیرمو گرفتم جلوش و گفتم بیا بگیرش اومد جلو رفتم عقب هی رفتم عقب تا اینکه فهمید باید بیاد دنبالم پاشد راه بیاد گفت نه بشین رو زمین و چهار دست و پا بیا اومد دنبالم منم تقریبا دو سه متری رفتم عقب و وایستادم اونم با سرش کیرمو دنبال میکرد بعد رسید به کیرم و گذاشتم تو دهنش گفتم بخورش یخورده خورد بعد گفتم خب بسه دیگه برگرد دوباره حالت داگی بگیر زود باش اونم سریع چرخید کمربندمو از شلوارم کشیدم بیرون و شروع کردم با کمربند کوبیدن رو کون گفتم نترس فقط نگاه کن چجوری خالتو میخوام جر بدم</p>