کوستو بکنم خانومی بیا تو گنگ ما

<p>لاشی من میخوام جرت بدم توهم حق اعتراض نداری بعد ضربه هامو محکمتر کردم اونم دوباره سرشو انداخت پایین و از شدت درد ریز ریز گریه میکرد دیگه داشتم خسته میشدم ولی آبم نمیومد گفتم من اینجوری آبم نمیاد تو هم درش بیار بده واست بخوره اونم کشید بیرون و پاشد و گفت بیا یخورده ساک بزن واسم اونم کون شروع کرد واسش ساک زد منم کیرمو یهو از تو کون کشیدم بیرون که یه جیغ بلندی کشید همین باعث شد محکم کوبیدم رو کونش و گفتم خفه شو آشغال صدا همه جارو برداشته یه بار دیگه جیغ بزنی اینقدر میکنمت که راه نتونی بری بعد دستاشو ول کردم و چونشو گرفتم صورتشو آوردم بالا دوتا چک زدم تو صورتش گفتم ببین اگه آبم نیاد سیاه و کبودت میکنم جنده خانوم هرچی زود تر آبم بیاد به نفع خودته بعد دوباره کیرمو کردم تو دهنش و شروع کردم اون تو تلمبه زدن خودشم حالش یه جوری شد چون از تو کونش در آورده بودم با دستم موهاشو محکم گرفته بودم و میکشیدم قشنگ حس خشونتو تو رفتارام نشون میدادم یکی دو دقیقه بعد حس کردم داره آبم میاد و کیرمو گرفتم دستم و گفتم صورتتو بیار جلو اونم اومد و تموم آبمو خالی کردم رو صورتش بعد دوباره کردم تو دهنش و گفتم تمیزش کن اونم یخورده میک زد و کیرمو خالی کرد بعد نشستم رو مبل روبروش اون رو زمین بود و پاشو باز نگه داشته بود قشنگ معلوم بود از درد جر خورده آب اونم اومد و ریخت رو صورت هر دوتاشون گفتم کجا جنده بشین تا پاشد گفتم کجا جنابعالی حق لباس پوشیدن نداری بشین سر جات الانم باهم میریم حموم فهمیدی یخورده حرصش گرفته بود ولی اعتراضی نکرد و گفتم حالا برو حموم تا من بیام زود باش پاشد و یخورده لنگون لنگون رفت سمت اتاق خواب گفت اینقد لاشی بازی در نیار گاییدیش گفتم خودش خواسته منم دارم به خواسته خودش عمل میکنم گفت خودش گفته اینجوری بگاییش گفتم آره از خودش بپرس بعد ساکت شد  پاشدم رفتم سمت اتاق تو حموم و دوشو باز کرده بود رفتم تو حموم زیر آب بود صابونو ورداشتم و دستمو کامل کفی کردم سمیرا رو از زیر دوش کشیدم بیرون و کامل کفیش کردم بدنش لیزه لیز شده بود شروع کردم به مالیدن کل بدنش نوک سینه هاشو میمالیدم و دستم شیار کسشو ماساژ میدادم دستمو آروم از بالا تا پایین بدنش میکشیدم و اینقد مالیدم که دوباره حشری شد و کیر خودمم باز راست شد هلش دادم زیر دوش و کفو از بدنش پاک کردم و آبو بستم و گفتم بیا بریم بیرون</p>