پاهاتو باز کن ببینم چی داری

پاهاتو باز کن ببینم چی داری بزار برات بلیسم حال میده