از چوچولم میک بزن

کیرمو از تو کوصش دراوردم شورتشو دم کوصش نگه داشت 

 بریز،توش که دوساله منتظرم ابمو که خالی میکردم توی کصش میگفت جون سوزوندی منو توله اتیشم زدی

اب از کوصش بیرون نزنه منم کیرموـدادم خورد