بخواب بزارم دهنت خیس اش کن

با دومین تقه ی من به کوصش گفت جون جر خوردم

محکم تر فشار بیارم بهش و هر بار جیغش بیشتر میرفت هوا و کیرم بیشتر اون کوصش تنگ و داغشو شکاف میداد

ا تمام لذت و شهوت میگاییدم خواهرزن خوشکل و نازمو