توپولک چقد کونت تنگه

 شرط داره ساک بزن بعد

رفت پایین و شروع کرد به ساک زدن واقعا بلد نبود. دندوناش داشت پوست کیرمو می‌کند گفتم با لبات رو کیرم بکش نه با دندون کندی پوستمو

کم کم کیرمو به حلقش رسوند منم از پشت سرش فشار میدادم که بیشتر بره تو