دافی پتو بده بالا ببینم چی داری اونجا

داشتم خانوم رو مساج میدادم که دیدم راست کرده ,دوست داشتم ممه با دول قشنگ شده