حشر از چشمهاش میریزه

نشست رو صندلی و منم کیرم رو گذاشتم دم کسش

راحتی رفت توش نمیدونم سر زیاد دادن بود یا بادمجون میکرده توش

خیلی کسش لاش و گشاد بود ولی با فکر اون بدن زیبا دیگه گاییدنش داشت حال می داد