شما خودت ماساژ میخوای یا اونجات بیشتر

باید بخوریش واسم که جبران شه

هو دیدم ی عکس لختی ک توش تاپ تنش بودو واسم فرستاد خط سینهای درشتشم توش معلوم بو

این عکسو دیدم یهو شق کردم گفتم