به زور که نمیشه جاش کرد اون تو بزار باز باشه

ی خانوم جا افتاده چاق ک فقط حال میده بکنیش

تو پارکم یخورده مالیدمش ک ب گفته خودش حسابی خیس شده بود کسش اب انداخته بود بیشتر از اونم نمیشد کاری کرد

 همش دستم یا رو کونش بود یا رو سینهاش