درد میکشی حشری تر میشم

رو به پایین بودو رونهای پُرشو به هم میمالوند

 به بغلت بچسبه ،برخورد سینه های نسبتا درشتش به بدن انقدر جذابه

از بالای تاپش مقدار زیادی از چاک و تپلی هاشو میدیدم