قربون اونجات برم بازش کن بکنم توش

هی خودمو عقب جلو کردم تا کیرم رفت لا پاش و روکس لزجش میمالید 

خودش را برای داییش آماده کرده بود روی تخت دو نفره دراز کشیده بود و انتظار می کشید دامن مشکی که بالا رفته رون های خوش فرم که منتهی به یک کون زیبا و خوش فرم میشد

روش خوابیده بودم و عقب جلو میکردم که یهو آبم اومد لا پاش و از حال رفتم