آبمو اینبار میریزم رو سینه هات

قبل از اینکه سراغ کیرم بره شروع کردم به خوردن سینه هاش

من سینه هاش و میک میزدم و اون ناله میکرد و چنگ مینداخت لای موهام. قشنگ هر کدوم از سینه هاشو ده دقیقه خوردم با زبونم کشیدم تا رسیدم به شرتش شرتش رو دراوردم و دروازه بهشت به روم باز شد

وای چه کوسی جلوم بود یه نمه رنگش تیره بود ولی خیلی تمیز بود و خیس خیس