خانم آبش فوران میکنه

دید م دراز کشیده روزمین بدون مقدمه خوابیم روش

از پشت شلوارش کشیدم پاین یه تف جانانه انداختم لای چاک کون کیرم دراوردم از شورتم تلنبه زدم تلنبه اخ چه حالی میداد کسبزرگ گرم نرم تا داشت ابم میومد کشیدم بیرون ریختم لای پاش

هیچ حرکتی نمیکرد منم کیرم از پشت کردم تو کسش