کوس خیس و تپلش از زیر شورت صدام میکرد

1.1K

شلوارمو در اورد و از رو شرت کوس تپل خیسمو میخورد کوسم یکم مو داشت اخه نمیدونستم قراره بدم

بوسم کرد و شورتمو در اورد و گفت وای چقدر خیسی و چه کوسی داری شروع کرد به خوردن اب کوسم و لب های کوسم و چوچولم هی میکرد تو دهنشو در می اورد و گهگداری هم زبونشو تا ته میکرد تو کوسم

داشتم میمردم و دلم فقط یه کیر کلفت میخواست  کیرشو گزاشت نزدیک صورتم و خوش مشغول خوردن کوس بود