از پشت میگیرم که محکم تلمبه بزنم

 شروع کردم به مالیدن کمر و کونش تاب و شلوارش رو درآورد

سینه هایی گرد و خوش تراش تو یه سوتین مشکی و اون کون قلمبه که تو یه شرت ست با سوتینش بود

سرریز از شهوت بود خیلی نرم و تپل بود و اون جا بود که شاخک سکسیم تازه بلند شد