یکی اینجا نیست کیر مارو بیدار کنه

یکدفه محکم زد رو کوسش گفت کسکش دیوس لاشی

من دارم میخندم و این کسکش سرشو به دیوار میکوبه و لخت جلو همه بدو رفت دسشویی که کاندومو در بیاره کلی خایه مالی کردم ک اوکی داد

 من تابحال جلو چن نفر لخت نبودم کلی خایه مالی کردم ک اوکی داد