کاندوم جا موند ته غار

 گذاشتم لا پا شرو کردم لاپاش بالا و پایین کردن

اینجوری تا فردا صب آبت نمیاد بکن تو گفتم من تو نمیکنم گفتم بده بالا لنگاتو کسش خیلی تمیز بود کردم تو  اعصابم کیری شد فکرم رفت رو دوس دخترم ک دوسش داشتم کیرم تو کسش خابید

داد زد بکش بیرون کسکش یهو کشیدمش بیرون دیدم کاندوم توش گیر کرده