خانم دست نخوردست , قبول کرده فقط لاپایی بده

بعداز شربت ومیوه ازش لب گرفتم وسینه هاش ازرو مانتو مالیدم کامل واداده بود سست شده بود بازم میخوای منو خمارنگه داری یابریم اتاق خواب

رو تخت بابامامانم خوابوندمش سینه هاشم درحد معمولی گرد وخوردنی بود یکم سینه هاش مثل بچه مک زدم بعد شلوارش یواش کشیدم پایین وشرتش هم ست باکرستش گل گلی بود شرتشم کشیدم پایین وکس کوچیک تازه شیوشده اش روهم دیدم کسش هم خیلی کوچیک بود

تیشرت وشلوارمو دراوردم بایه دستم کسش میمالیدم وبایه دست دیگه ام سینه هاشو اونم بادست های ظریفش کیرمو می مالید