یواش یواش ریز شد لختش کنم

یواش یواش همه جور حرف باهم میزدیم حتی حرف سکسی هم میزدیم

 اگر فقط دنبال سکسی من نیستم گفتم من هم تو رو میخوام هم سکستو تا شنیدم یهو کیرم راست شد هی پس میزد هی وحشی تر میشدم

آروم اول عشق بازی فقط میخوای بکنی تمومشه چند پیک خورد گرم و وحشی شد