جنده خانم ایرانی کوس اش طلاست

13K

عقب هم كه میومدم پاره میشدم بعد از یك رب ساعت احساس كردم كه توی كونم یه غوری آب داغ ریختن اون ارضا شد ومن فنا شدم وقتی كه كیرشو ازكون من كشید بیرون دیدم همانند یه مار كلفت با یه كله اندازه سرگربه سوراخ كونم داشت آتیش میگرفت