تنها و آماده می خواهند سکس کنند

<h2>من خیلی حشری ام حالاکی منو میکنه </h2>

<p>
بعد یهو گفت از لای پام برش دار!!! اینو ک گفت حالم خراب شد گفتم باشه،تا اومدم بگم ببخشید نفس جان،گفت حالا اون سفتو بزارش لای پام چش خوشکل من،این دفعه ک گذاشتم لای پاش قشنگ گرمایی کسه خوشکل و تپلشو حس کردم،شرتشو کنده بود و حالا دیگه کیرم مستقیم روی کس آبدارش بود،خودش چندتا عقب و جلو کرد رو کیرم،ک داغی ابشم روی کیرم حس کردم،دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و لبارو درگیر کردیم،همزمان با لب گرفتن کسشم می‌مالید ب کیرم ک بد جور حشریم کرده بود،دستمو انداختم دوره سینش و با نوک ممه هاش حسابی بازی کردم ک این دفعه طاقت اون سر اومد و بلند شد و گفت علی میخوام اول بخورم این سیفته لامصبو،منم گفتم این کیر واسه خدمتگذاری به تو حاضره دیگه نفسه من، پتو رو ک زد کنار یهویی ماتش برد!گفت علی این تو کسه من جا میشه؟با خنده گفتم ارع احتمالا جامیشه اگرم جا نشد یزره از کنار کست و پاره میکنم
</p>

<h3>
نصف کیرمو کرد تو دهنش
</h3>