دختر خیلی حشری آب ریختم تو دهنش

آماده برای کوس دادن روی تخت نشسته بود و با خودش رویا های سکسی دشت که من از ممه های نازش شروع کردم به خوردن

زبون خیسم رو به لبه های چوچولش میمالیدم خیس و نرم بود از داغیش لذت بردم و حسابی کوس اش رو حشری کردم

چنان کیری برام میخورد که کیرم دشت از جا کنده میشد ,کیر کلفتم رو تا ته توی حلقش فرو میکردو میبلعید