گنگ بنگ پارتی آب کیر پارتی

پستونای گرد و کون گوشتی داشت ماجرا از وقتی شروع شد که ترم جدید زبان شروع شد ،این ترم شش نفر جدید اضافه شده بودن که چهار تاشون پسر بودن.یکی از این پسرا که دوسالی از من کوچیک تر بود و هم اسمم امد بغل دست من نشست کم کم یخا اب شدن وو دوست شدیم نمی دونم چی شد که من ی حسی بهش پیدا کردم همش دوست داشتم کنارش باشم ی چیزی تو کونم بود که همش باید فشارش میدادم خیلی گیج شده بودم ولی میدونستم که از وقتی نیما امده این طوری شدم.خودمم گرایشم انگار داشت تغییر میکرد انال سکس که میدیدم مست میشدم و رفتم سراغ دانلود گی.ولی چه طوری باید بهش میگفتم نیما کون کن ماهری بود هفته ای نبود این توش سکس نکرده باشه با خودم گفتم عمرا منو بکنه،تصمیم گرفتم برم خودم نیازمو برطرف کنم خیلی گشتم ولی برخلاف اینکه همه ادعا دارن ی کیر ۲۰ سانتی دارن که باهاش همه رو کردن یا سر قرار نیومدن یا زود بلاک کردن(کسکشا)ولی چیزی که فهمیدم همه از کونم تعریف میکردن من بیشتر تو کف رفته بودم و دوست داشتم بودنم چه مزه ایی.گذشت تا ما ی کس پیدا کردیم رفتم کردمش خیلی چیز ردیفی بود پستونای گرد و کون گوشتی داشت با اجازه اش ی چندتا عکس گرفتم ازش تا فرداش که نیما رو دیدم شروع کردم تعریف کردن بهش نشون دادم خیلی حال کرد گفت شماره شو بده که ی لحظه به ذهنم رسید گفتن نه بریم دوتایی بکنیمش اونم قبول کرده زنگ زدم گفت باشه ولی پول دونفر رو باید بدین قبول کردیمو رفتیم خیلی هیحان داشتم بدن لخت نیما رو دیده بودم ولی کیر و کونش رو نه ولی میدونستم باید جرات داشته باشم.بالاخره رسیدیم رفتیم خونه بدون معطلی من لخت شودمو مهنازم لخت کردم شروع کردم خوردن ممه هاش کونمم طرف نیما بود،ولی انگار نیما خجالت کشید به مهناز گفتم بیا لختش کنیم از کسش خسته شدم من شروع به تلمبه زدن تیشرتش رو در میاورد من سریع رفتم سمت شلوارش اونجا بود که اولین بار کیرش رو لمس کردم واییی عجب چیزی بود بالا رو نگاه کردم دیدم داره ممه های مهناز رو میخوره منم شروع کردم خونمو مثلا با کسش سر گرم کردن کیر نیما چسبیده بود به پس سرم عجب حسی بود درین حین دلو زدم به دریا کیر نیما رو کردم دهنم وایییییی باورم نمیشد چه شوری خوشمزه ای داشت نیما ی نگاه کرد بهم ولی مشغول خوردن ممه های مهناز شد.یهو مهناز گفن بسه دیگه شروع کنید.ما کاندوم کشیدیم من چون کیرم کوچیک تر بود رفتم سراغ کونش نیما هم سراغ کوسش امدیم جاها رو عوض کنیم که صدا مهناز درامد گفت نه کیرت خیلی گندس و نمیشه نیما هم امد دوتا تلاش کرد نشد و کاندومش پاره شده بمن گفت تو بکن پس من از کسش خسته شدم من شروع به تلمبه زدن که نیما گفت راستی بذار برات جبران کنم من نفهمیدم چی میگه که زبونش رو سوراخم حس کردم وایییییییی کل بدنم داغ شد که همزمان انگشتش رو فرو کرد من استپ کردم سرمو گذاشتم رو سینه مهناز که کیر نمیا رو سوراخم حس کردم خیلی ترسیدم گفتم این جنده تنوست وای به‌من نیما فشار رو شروع کرد ولی تو نمیرفت تا من امدم بگن بی خیال دادش رفت تو چشام داشت میزد بیرون نیما ی چند دقیقه ای صبر کرد بعد کیرش رو در اورد ی تف انداخت تو کونم بعد شروع کردبه کردن اولش خیلی درد داشتم ولی ازون درد ها لذت بخش بود ی ده دقیقه ای گذشت کیرم تو کس مهناز بود و کیر نیما تو کونم تا ابم امد ولی انگار نیما قصد ارضا شدن نداشت تا دیدم کیرش رو کشید بیرون کاندوم رو دراورد بعد کرد تو کونم احساس مردم اب جوش ریختن کیرم تو کس بود و کیر تو کونم دیگه بلند شد مهناز منو برد دست شویی یادم داد اب و خالی کنم ی کرم داد گفت بزن دمش گرم گفت امروز خیلی حال کردم مجانی ما هم رفتیم شبش یکم سختم بود ولی صبح دیگه خبری از درد نبود.بعدظهرم رفتم کلاس نیما امد ولی کنارم نشست فهمیدم خجالت میکشه آخر کلاس رفتم پیشش گفتم داداش بخشید فکر نمیکردم این جنده این طوری فیلم بازی کنه که نیما گفت نه اتفاقا خیلی به من خوش گذشت که جفتمون خندیدم بعد گفت الان خونه کسی نیستا منم فهمیدم منظورش چیه.مهناز خانوم هم ی حال دیگه ایی به ما داد گفت اگه مکان دارید می تونید بیاید اینجا ما هم تقریبا هفته ای دو بار سه بار میریم میسکسیم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون