کوس کریسمس ,بهترین هدیه

شلوآر شرتمو بارهم کشيد پايين اسمم مژگان و 22 سنم هستش داستان من به حدود 6 سال پيش بر ميگرده زماني که 16 سالم بود و زياد از اين مسائل حاليم نبود از طرف مدرسه به اردو رفتيم به يکي از سرابهاي غرب کشور تقريبا نزديکاي ظهر بود که من فضوليم گل کرد و از جمع بچه ها جدا شدم رفتم تو درختا همون موقع احساس کردم شاشم مياد بخاطر همين سعي کردم دور بشم و يه جاي کاملا خلوت پيدا کنم و راحت ادرار کنم يه 5دقيقه رفتم ديگه هر چي دور وبرم و نگاه کردم کسي نبود با نگراني مانتومو زدم بالا و شلوارمو کشيدم پايين داشتم ميشاشيدم که يه صداي پا شنيدم بر گشتم ديدم يه پسرس سريع شلوارمو کشيدم بالا امدم فرار کنم که يکي ديگه جلوم سبز شد و منو بغل کرد يه جيغ زدم اما سريع دهنمو گرفتن هي دست و پا ميزدم گريه ميکردم اما فايده اي نداشت اونا پسر بودن و قوي منم لاغرو استخوني يکيشون سنش بيشتر بود هموني که دهنمو گرفته بود دستشو کرد تو روسريم و موهامو کشيد گفت دستم بر ميدارم صدات درد بياد ميزنمت خيلي ترسيده بودم آروم دستشو برداشت افتادم به التماس اما فايده اي نداشت کمربندشو باز کرد کيرشو در آورد کو چکتره شلوآر شرتمو بارهم کشيد پايين اونم که موهامو بادستش گرفته بود با يدست کمربندشو باز کرد کيرشو در آورد منم گريم ديگه تبديل به حق حق شده نفسم بالا نمي امد نامرد کيرش سياه بود کلفت پر مو بازور کردش تو دهنم دهنم داشت جر ميخورد اون يکيم از پشت داشت سوراخ کونمو خيس ميکرد يدفعه يه چيز داغو رو سوراخم حس کردم فشارداد اما من جم شدم که بهم گفت دختر ميخوام کونت بذار اگه اذيت کني ميکنمش تو کوست ترسيدم اون يکي هم کيرشو در مياورد دو باره ميکرد تو دهنم که احساس کردم يه سيخ داغ کردن تو کونم داشتم پاره ميشدم اذيت کني ميکنمش تو کوست دردش کمتر شد اما من حسي جز بدبختي نداشتم که کونم سوخت پسره آبشو ريخت تو کونم کيرشو در آورد آومد موهامو گرفت اون يکي هم اومد کيرش راحت رفت تو دو سه بار عقب جلو کردو ريختش تو کونم ولم کردن از تو کونم آب سرازير بود ولم کردن و رفتن شلوارمو با بدختي کشيدم بالا روسريمو درست کرد کونم هم درد ميکرد هم خيس بود باهر سختي بود خودمو رسوندم اين اولين آخرين سکس مجرديم بود. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون