فاحشه جذاب من ,باید بخوریش

3K

چنان ساک میزد ک نگو قشنگ لباشو میچسبوند ب تخمایه از خانمم بگم ک قدش۱۶۵وزنش۶۵سینهاش۷۵ سفید پوست کونش بزرگ ولی قلمبه نیست ژله ای ی دست ک میزنی ی ساعت میلرزه صورت صاف و درخشانی داره چشای درشت قهوه ای ابرهای کمونی لباش تقریبا باریک در کل مثل هلویه ایقد سفیده ک برق میزنه بدنش ب هرجای بدنش دست بزنی جای دستت میمونه ک کسش ب اصطلاح من فلوکسیه باد کرده و کوچیک بسیار تنگ و داغ از نظر پزشکیم ب این نوع کس میگن حلقوی ک هرزنی کسش حلقوی باشه واقعا کس تنگی داره چون دیوارهای واژنش لایه لایس و لایه هاش زخیم ک این لذتو چن برابر میکنه ما چندین ضرب کردیم بماند ک چ تجربها کردیم ن تنها سکس ی چیزایی دیدیم تعجب برانگیز ولی خوب چون سکسی نیس نمیگم فقط اینو بگم ک ما باهرکی سکس ضرب کردیم خانمم لذت میبرد ولی ارضا نمیشد یعنی بعد ضرب ک میرفتیم خونه یا اگ پارتنرمون خونه ما بودن میرفتن خانمم درخاست سکس ب من میداد و میگف باید ارضام کنی زیر مرده ارضا نشدم خلاصه این شده بود مشکل ما شاید بگم ۱۴بار ضرب کردیم بازم ب جز من باکسی ارضا نشد و منم از این ناراحت بودم ک زنم اوج لذتو از ضرب نمیبره خلاصه ی روز ک تو خیابون میخاستیم کفش بخریم تو مغازه دیدم خانمم ب ی مردی خیلی نگاه میکنه اونم مث ما مشتری بود ب خانمم گفتم چیه چرا ایقد ب این مرده نگاه میکنی ازجایی ک باهمدیگه ازاین حرفا نداشتیم بهم گفت این مرده چ خوشگل یهو دلم خاستش منم بی پروا بدون منظور گفتم دوس داری بهش بدی ک دیدم ی لبخند ارومی زد گفت بهش گفتم اخ ک تو جنده خودمی درهمین حین ک داشتیم ب کفشا نگاه میکردیم باخودم میگفتم برم شماره این مردرو بگیرم نگیرم چکا کنم چکا نکنم نمیدونشتم چی بگم ب یارو ولی نمیتونستم بیخیال شم چون قول داده بودم ب خودم ک کاری کنم زنم ب جز من زیر یکی دگ ارضا بشه خلاصه رفتیم پیشش گفتم اقا ببخشید گفت جانم ببخشید من گوشیمو نیاوردم میشه گوشیتونو بدین ی زنگ به خانمم بزنم خانمم گوشیشو گم کرده بفرمایین زنگیدم ک صدای گوشی زنم اومد گفتم ای بابا تو جیبش ب من میگ تو کیف گوشیم نیس گمش کردم خلاصه ببخشید ب این بهانه شماره یارورو گرفتم چن روز بهش فک میکردم ک بزنگم چی بگم تا اینکه دلو زدم ب دریا باهاش قرار گذاشتیم و گفتم حاضری شریک سکسمون بشی و بعد ی مدت دوستی و رابطه خلاصه ب هم اعتماد کردیمو داستان تازه داره داغ میشه دوستان از اینجا ب بعد اسم اون دوس پسر خانممو میگم آرش ارش ی پسر ۳۰ساله مجرد تهرونی ک اومده بود مشهد کار کنه و مهندس ساختمان بود ترکه ای داشت و موهای لخت سبزه روشن و قیافشم جالب بود و شانس اورد ک زن نازم عاشقش شده بود خلاصه خانمم مدام باهاش چت میکردو قرار میزاشت میرفتن باهم بیرونو زید بازی تا اینکه شب موعود فرا رسید ارش ی باغ کرایه کرده بود مارو دعوت کرد رفتیم ی باغ دنج و لاکچری و فول امکانات خلاصه شام و جوج زدیم جاتون خالی بعد مشروب ک بگم خانمم تا اون موقع ۳ بار مشروب خورده بود ولی من ماشالا نگو و نپرس هفته ای ی بار حتما خلاصه خوردیمو کم کم گرم شدیم خانمم تازه اون شب فهمید مشروب چیه و میگف داره سرم گیج میره و چ حالی میده بریز بخوریم ک دگ هرکار کرد نزاشتم بخوره دوس نداشتم شبش خراب بشه با بی جنبه بازی میخام ابمو روت بیارم ساک میخاد تشنه کیرم ارشم از پشت دودستی بغلش کرد دستاشو ب صورت ضربدری گذاشت زیر سینهاش فشار داد تو بغلش و گفت بهار جون امشب تو مال خودمی امشب دوتا شوهر داری بهار کونشو هل داد ب عقب یکم خودشو خم کرد گفت امشب توشوهر منی تو عشق منی بااین حرف بهار فهمیدم ک بهار خیلی بهش علاقه داره و واقعا غیرتو کنار گذاشته بودمو عشق میکردم اومدیم لبه استخر نشستیم و شرتامونو دراوردیم بهار گفت اول مال ارش جونو میخام با دستش کیرشو گرفت بوسش کردو لباشو گذاشت روسر کیرش و ب چشاش نگا کرد گفت کیرت امشب منو باید جر بده ها جلو شوهرم ارشم گفت چشششم بهار جون تو جنده خودمی جلو شوهرت جرجرت میکنیم ارش بااینکه از من یکم هیکل تر بود ولی کیرش از من کوچیک تر بود مال من ۱۸ سانت مال اون ۱۵ میشد ارش دستاشو گذاش رو سر بهار با موهای خیسش بازی میکردو صورتشو ناز میکرد بهار کیرشو تا تهه میخورد و هراز گاهی هم درمیاورد ی تف کش دار مینداخت رو کیرشو با دستش جق میزد واسش و دوباره میکرد دهنش یعنی چنان ساک میزد ک نگو قشنگ لباشو میچسبوند ب تخمایه ارش اصلا کیرش معلوم نمیشد همش تو دهن خانم ناز من بود کیرشو دراوردو دوباره باکیرش داش جق میزدو همینجوری ک جق میزد اومد پیش منو واسم شروع کرد ب ساک زدن و بادستشم جق میزد واسه ارش واسه من ی دوقه بیشتر نزد بیشتر واسه ارش انرژی میزاش جنده خانم تابلو بود ک دوس داش بیشتر بااون باشه تا من خلاصه منو از سرش وا کرد رفت سمت ارشو کیرشو گرفت دستش داد بالا جوری ک تخماش زد بیرونو زبونشو در اورد تخماشو لیس میزد و مک میزد منم رفتم تشکارو از وسط استخر بیارم بندازم کنار استخر و سکسمونو کنیم بهار اومد بیرون از اب و بدون اینکه ب من نگاه کنه یا محلی بده رفت خودشو انداخت تو بغل ارش ارشم هل داد پایین و باهم دگ دراز کشیدن رو تشک و مثل مار ب هم پیچیده بودن من قبل سکس ب ارش گفته بودم ک بهار چطور سکسی رو دوس داره و اونم واقعا کار بلد بود منم روسرشون وایساده بودمو سیخ کرده بودم ک نگو انگار این سکس باهمه سکسا واسه بهار فرق میکرد چنان با ولع لب میگرفت ک نگو البته من دوهفته بود بهارو نگاییده بودم میخاستم حسابی تو کف باشه تا زیر زیدش ارضا بشه در همین حالی ک هی زیرو رو میشدن و لب میگرفتنو کسو کیر همو میمالیدن ارشم سوتین و شرت بهارو دراورده بود و ارشم سرشو اوردبالا و گفت اقا سعید بفرما مشغول شو گفتم دمت گرم بازم تو بهار خانم ک گوزشم مارو محل نداد بهارباچشای خمار ی نگاه کردو خندید دوباره لباشو گذاش رولبای ارش و ب پهلو خابیدو ارشم ب پهلو خابید روبروی هم بودن دستشو انداخت پشت کون بهارو محکم گرفت تو دستش منم خابیدم پشت بهارو کمر بهارو شروع کردم ب لیسیدن ک اه و ناله بهار داشت کم کم در میومد و میگف اخخخخ دوتامرد منو دارن میخورن خودشو دمر کرد و دستاشو گذاش رو سینهای بزرگش شینهاشو داد ب بالا گفت سینه بخورین کسکشای من منو ارشم رفتیم سراغ سینهاش ی سینه تو دهن من بود ی سینه هم دهن ارش بهار چنان اه و ناله میکرد ک نگو بادستاش سر هردومونو بغل کرده بودو میگف چقد حال میده اوووف جان بخورین نوکشو گاز بگیرین عاشق شما دوتا مرد هستم شما شوهرای خودم هستین من زن جفتتون هستم دگ مست مست بود همینجور ک سینهاشو میخوردیم دست ارشو گرفتم گذاشتم رو کس بهار و ارشم کسشو فشار دادو بهار گف یواش مال خودته بعد گفت ارش جون کسمو بخور برو پایین ارش همینجوری بهارو لیس زدو رفت پایین و رسید ب کسش بعد بهارم بادستش سر منو هل ب عقب گفت بلند شو کسکش بی غیرت پاهامو بده بالا تا ارش کسمو بخوره منم اطاعت کردم پاهاشو طاق باز دادم بالا و بهار دوتا دستشو گذاشت روسر ارش انگار کیر داشت بهار خودشو عقب جلو میکرد تو دهن ارش منم داشتم عشق میکردم زنم داره دیونه میشه زیر ی مرده دیگه و ی چن دقه ای خوردو بعدش بهار بلند شد ب ارش گفت بخاب ارشم خابید بهار رفت رو سرش وایساد با کسش نشست تو دهن ارش و کسو کونشو فشار میداد تو دهن ارش منم اومدم جلو کیرمو گذاشتم دهن بهارو بهار ساک میزدو کسشو بالاپایین میکرد تو دهن زیدش بعدش کیرمو دراورد گفت حالا مال ارش جونم بلند شد ب من گفت کسکش بخاب کسم الان تو دهن زیدم بوده بخاب ک تو باید بخوریش خابیدم و کسشو گذاش دهنمو واسه ارش ساک میزد چن دقه هم اینجوری حال کردیمو بهار دگ دستوپاش سست شده بود بی حال شده بود منم از زیر کسش اومدم بیرون خابوندمش دمر و ب ارش گفتم تقدیم ب تو بگیر بکنش جنده خانمو خودم ی تف انداختم در کس بهار پاشو دادم بالا کسش مث توپی اومد بیرون ارش کیرشو لای کسش گذاشت یکم بالا پایین کرد بعد یهوو تا دسته کرد تو نامرد انگار از کلش دود بلند شد گفت کیرم سوخت چه کس داغی داره زنت سعید چی تنگ کیرم گیر کرده تو کس بهار بهار واقعا کسش تنگ هرکی گایید گفت واقعا تنگ و داغ بعد بهار بهم گفت پاهامو ولکن دوس دارم پاهامو بزارم رو دوش عشقم خودشو ی تکونی داد و تنظیم کرد ک پاهاشو بندازه رو دوش زیدش و زل زد ب چشای ارشو گفت بکن تو بکن خودمی جرم بده اخخ عشق کیرتم جلو شوهرم بکن منو الان کسش پر خون میشه منم فقط دوس داشتم نگاه کنم چ چجوری ی نفر داره زنمو جر میده و دل زنمو برده ارشم چنان شلق شلق تند تند تلنبه میزد ک ی صدایی پیچیده بود فضام ک خالی بود حالش چن برابر بود دگ اه و نالهای بهار جیغ شده بود داد میزد بکن جرم بده میگف بکن تا شوهر بی غیرتم یاد بگیره چطوری بکنه بعد پاهاشو گذاش زمین بلند شد ۴دستوپا نشست گفت ارش اینجوری بکن ارشم ی لیسی زد کسشو دوباره تا دسته جا کردو بادستاش پهلوهای بهارو گرفتو چنان محکم میگایید ک باخودم گفتم الان بهار کسش پر خون میشه چنان تخماش میچسبید ب کسش ک صدا میداد منم عشق میکردم ک زنم جیغش دراومده و عاشق ی کیره دیگ شده همینجوری ک اینا سکس میکردن دهن بهار باز بود داش جیغ میکشید کیرمو هل دادم تو دهنش تا نتونه جیغ بکشه چنان ارش ضربه میزد ب کس زنم میزد ک ۱ متر عقب جلو میشد ایقد تلنبه زد ایقد کس زنمو گایید گایید گایید تا خسته شد و خیس عرق شده بود حالا دگ بهار خودش خودشو عقب جلو میکرد خودشو میداد عقب کیرم از دهنش در میومد کیر ارش تاتهه میرف تو کس نازش خودشو میداد جلو کیرمن تا تهه میرف دهنش بعد بهار ب ارش گفت بخاب میخام ابمو روت بیارم اینو ک گفت من دیونه شدم ارشو خابوند اول یکم واسش دوباره ساک زد بعد سینهاشو با کمک من چفت گرفتیم یکم لاسینه ای زد ب قدری ک جفتشون تحرک داشتن و عرق کرده بودن اب دهنشون خشک شده بود بهار دستشو مشت کرد اورد جلو دهنم گفت تف کن توش ک دهنم خشک تف ندارم گفت تف کن بی غیرت ک زنت جر خورد تفمو مالوند ب کیر عشقش و کرد تو کسش داش تلنبه میزد ک ب ارش گفت نوک سینهامو بگیر فشار بنده این حالتیه ک بهار همیشه رو من ارضا میشه این دفه اول ب جز من رویکی دگ میخاد ارضا بشه ارش یکم اذیت بود نمیتونس سینهاشو فشار بده ک گفتم بزار من فشار بدم سینهاتو جنده من ک بهار داد کشید نه میخام با ارش جونم ارضا شم خلاصه ی ۵دقه ای داشت رو کیر زیدش تلنبه میزد ک یهو دیدم بهار داره نفس نفس میزنه و صورتش داره قرمز میشه قرمز ک بود داشت کبود میشد یهو چنان جیغی کشید و گوشم کر شد و خودشو ول کرد تو بغل ارشو ارشم محکم بغلش کرد دو دقه ای همینجوری روی زیدش دراز کشیده بود ک سرشو بلند کرد لبای ارشو بوسید گفت مرسی عشقم حالا نوبت تویه ابتو بیار ک حال ندارم همینجوری ارش زیر خانمم خابیده بود دستاشو انداخت زیر کون زنم و خودشو ب زور تکون میداد ک کیرش تکون بخوره تو کس بهار بهارم خودشو حالت شنا گرفت ک راحت بتونه تلنبه بزنه تو کس عشقم ک اون لحضه کس زنم مال اون بود ن من بهار سینهاش اویزون شده بود جوری ک صورت ارش بین سینهای عشقم بود ارشم لیس میزد سینهاشو میگایید زن خوشکل نازمو ک گفت داره ابم میاد کجا بریزم ک بهار یهو پاشد کیر زیدشو گذاشت دهنشو ارشم سر بهارو فشار داد کیرش تا تهه تو دهنش بود چنان ابش فواره زد تو دهن خانمم ک از کناره های دهن خانمم ابش ریخت و بهار دهنش پره پره اب بود ک ابشو قورت داد من پشمام ریخت تا حالا واسه من همچین کاری نکرده ک واسه این کرد منم ک پشم بهار اصلا ب من اون شب توجه نکرد ک ارضام کنه البته منم خوشم اومد ک توجه نمیکنه اون شب تا صبح تو بغل ارش خابید تو اتاق منم تنها روکاناپه تا صبح ی بار دیگه هم سکس کردن دور از چشم من ک بعدا فهمیدم اونجا ک تنها بوده بهار از عقبم بهش داده داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون