خوردن کسی ک کیری بود

خیسه خیسم

با صدای زنگ و صدای نکره معاون پرورشی ک اعلام میکرد وارد کلاس بشیم سرمو عقب کشیدم اما لبای لرزونش با سرم جلو اومد و بعد چند لحظه جدا شد زدیم بیرون و رفتیم تو کلاس هنوز هیچ حرفی نزده بودیم نشستم پیشش و روی نوت نوشتم “چیشده ک خانوم من این شکلیه؟” سرشو ب سمتم خم کرد و لب زد “خیسه خیسم:(” سویشرتمو در اوردم روی پاش انداختم زیپ شلوارشو باز کرد و کمک کرد دستم روی کس تپلیش بشینه کمی زبر بود ولی اونقدر خیس و لزج ک ناراحتی حس نمیکردم از زبری کسش سرشو روی میز گذاشته بود و برا اینکه ناله نکنه لبشو گاز میگرفت دستمو پس زد و یهو با گفتن با اجازه از کلاس زد بیرون

سرمو بردم لای پاش

نمیتونستم بشینم و رفتن غیر عادیشو نگاه کنم بلند شدم و به معلم گفتم ک حالش بد شده و میرم دنبالش رفتم تو سرویس و کوبیدم ب در تنها توالتی ک بسته بود درو باز کرد و کشیدم داخل شلوارش تا زانو پایین بود و کارو راحت میکرد جلوی پاش نشستم و زانوهامو روی کفشاش گذاشتم و سرمو بردم لای پاش دسشو رو دهنش فشار میداد ک صداش بالا نره زانوهاش میلرزید و به سختی وایساده بود چند دیقه بعد با لرزش بدنش طعم شوری رو تو دهنم حس کردم بلند شدم دهنمو تمیز کردم بغلم کرد و لبامو مکید مشغول مرتب کردن لباسش شد ک دوباره ازش پرسیدم چت بود خانومم؟

کوس کیری

چشاش لرزید و طفره رفت اصرار کردم ک گفت:”من با شایان خوابیدم” هیچ راهی واسه هضم حرفی ک زد پیدا نکردم پس بالا اوردم کف توالت نشستم و عق زدم بخاطر خوردن کسی ک کیری بود بعده اون هیچوقت نتونستم با کسی وارد رابطه بشم بخاطر ترس از خیانت ترس از کنار گذاشته شدن همه مردم اقلیتای جنسی رو مسخره میکنن و فک میکنن گرایششون مسخرست و .. ولی احساسی ک اونا توی رابطه هاشون میزارن خیلی پاک تر و عمیق تر از معمولیاست

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون