دیلدو بزرگ دوجنسی

شرتمو در آورد تا روزی که رفتم ماساژ خلاصه یک آقایی که 35 یا 36 سالش بود شروع کرد ماساژ دادن من با یک شرت بودم و اون با یک شلوارک و تی شرت اول از بالای پشتم شروع کرد ماساژ چه دست های داغ و بزرگی داشت منم حسابی ریلکس شده بودم و مدام توی ذهنم بود که کاش کیرش رو میخوردم و کیرم سیخ سیخ شده بود همین جور که داشت ماساژ میداد رسید به کمرم بعد شرتمو بدون هیچ حرفی کمی داد پایین و تا نصف کونم پایین بود بعد همین جوری کم کم کونمو ماساژ میداد و من هم هیچ اعتراضی نمیکردم و اون هم جسور تر و گفت مایلی شرتتو در بیارم که راحت باشی منم گفتم باشه بعد شرتمو در آورد کیرشو و میمالومدم و حسابی روغن ریخت رو پام بعد آمد پایین تخت نشست و شروع کرد از نوک پا ماساژ دادن من بهش گفتم اگر میخواهید شلوارتون رو در بیارید که روغنی نشه اونم از خدا خواسته قبول کرد و در آورد و حسابی شروع کرد ماساژ دادن و خودشو راحت ولو کرده بود رو من و کیرش رو میمالید به پام و همین جوری کم کم میآمد بالا و کیرش با قدرت بیشتر میمالید بعد کیرش رسید به کونم و حسابی از رو شرت نازکش کیرش رو میمالید یه کونم و منم تو بهشت بودم که دستمو بردم و کیرش رو گرفتم و از شرت در آوردم کیرشو و میمالومدم به کونم کیرش داغ داغ بود و یه حالی میداد وقتی میذاشتمش بین پام من بلند شدم کیرمو تا ته بکن کیرش رو حسابی خوردم با تمام ولع کیر داغشو میخوردم و حال میکردم و با دست دیگه ام جغ میزدم بعد با زبون کلاهک کیرشو میخوردم و زبون میزدم به نکش بعد تا نصفه میکردم تو دهنم اونم گفت خوب ساک میزنی ها کیرمو تا ته بکن دهنت بعد سرمو گرفت و کیرش تا ته کرد تو بعد آبم اومد و بعد چند دقیقه هم آب ماساژور آمد و کامل ریخت دهنم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون