نمایش کون گنده

50 ساله بود و به همراه دوستاش که اون هام در همین حدودای سنی بودن اکثرا میومدن اونجا . زیاد نبودن . همیشه ییشتر از سه یا چهار نفر نمیشدن و چون زنی اونحا نبود اونا به قول خودشون راحت میگشتن یعنی همشون اکثراً با یه شورت سفید تنگ کوتاه که وقتی خیس هم میشد میچسبید به بدنشون و تمام بدنشون را نشون میداد که برای من که خیلی تحریک کننده بود و من اکثراً کنجکاوانه و با شهوت اونها را نگاه میکردن . در این بین یک آقای درشت و سبزه و که اکثراً اونجا بود متوجه من شده بود هر دفعه با شوخی و خنده خودش رو به من نزدیک می کرد .من هم حسابی از بدنش خوشم اومده بود و راستش شروع کرده بودم به یادش جق زدن . چون برام خیلی جذاب بود و خودش هم با رفتارش خیلی تاثیر میذاشت همیشه یه شورت سفید تنگ اسلیپ پاش بود که تا خیس میشد میچسبید به بدنش و کیرش که اکثرا نیمه راست یا معمولا کنار من راست بود رو کامل میشد دید حتی اکثرا به شکلی تو دید من قرار میگرفت که تخمش و پشمای کیرش که معمولاً از کنار شورتش میزد بیرون رو میدیدم . خلاصه خیلی حالم رو خراب میکرد تا حدیکه میرفتم کناره های باغ برای خودم جق میزدم و آبم رو میاوردم تا کمی آروم بشم و خراب کاری نکنم . خلاصه تابستون داشت تموم میشد و فرصت من برای اینکه با اون آقا باشم رو از دست میدادم چون همیشه همسایمون بود و اون هم جلو اون نمیخواست اتفاقی بیفته . تا اینکه بالاخره یه روز که تو استخر بودیم همه تو حال خودشون همسایمون اومد نزدیکم و گفت که یه کاری براش پیش اومده باید بره شهر و معلوم نیست که بگرده یا نه و پرسید که منم میام یا نه . من که حشری بودم بین اون آدمای سکسی میخواستم بمونم یکم منومن کردم گفتم میشه بمونم و با یکی از عموها برمیگردم و بقیه هم تایید کردن که بذار بمونه خودمون یه کاریش میکنیم . اونم گفت باشه و رفت . وقتی رفت انگار خودم آزاد حس می کردم حتی تگاه اون مرد رو هم متفاوت احساس می کردم . دیگه راحت اومد جلوم کیرش رو میدم که راسته راست شده . اومد جلو شروع کرد تو آب با من بازی و شوخی کردن . هی سرمو میکرد زیر آب و از این کارا . دوتامون شق شق شده بودیم . هی منو میمالید به کیرش و میدید که من خوشم اومده بیشتر بیشتر این کارو تکرار میکرد دوستای دیگه کم کم رفته بودن بیرون از آب یا سرشون تو کار خودشون بود ما دوتا این طرف با هم بازی میکردیم دیگه من راحت دست میزدم به کیرش اونم سرمو میکرد زیر آب راحت با کونم ور میرفت . همینطور اومدیم لب استخر . خودش رو بلند کرد و نشست لب استخر . کیرش راست و سفت چسبیده بود به شورتش منم کنار پاش لب استخر تو آب بودم نمیتونستم چشم از کیرش بردارم گفت رضا میخوایی بریم یه دوری بزنیم تو باغ . منم که انگار طلسم شده باشم گفتم آره آقا مجتبی . دستم رو گرفت از آب کشیدم بیرون . کنارش راه افتادم . بدن خیس و برنزه شده و مو دارش با اون کیر راست شده تو اون شورت سفید تنگش دیونم کرده بود . سفتی کیرش و خوش فرمی باسنش که انگار داشت اون شورت خیس و سفید رو میترکوند . من که پسر ضعیف و کم مو لاغر اندام بودم همیشه عاشق اینجور بدنی بودم و دوست داشتم که منم هیکلم مثل اون بود . جذبه راه رفتنش و تکون خوردن کیرش از خود بی خودم میکرد همیشه دوست داشتم کیرم به بزرگی کیر اون باشه و صورت و بدنم سفتی و ابهت اینجوری داشته باشه . خلاصه هر چی ضعف و کمبود داشتم رو اون یه جا داشت . رسیدیم یه قسمت خلوت باغ جلوم که ایستاد تو خودم احساس ضعف و حقارت شدیدی حس کردم سرم جلو سینه هاش بود دستش رو گذاشت رو شونه هام .سرم رو کردم بالا یه خنده ریزی کرد ویواش فشارم داد پایین . نشستم جلو کیرش . یکم هیجان داشتم آروم از رو شورتش کیرش رو گرفتم تو دهنم صورتم رو میمالیدم به کیرش و با دستم باهاش بازی میکردم کم کم هیجانم میخوابید و راحت تر میشدم آروم شورتش رو کشیدم پایین کیرش پرید بیرون شروع کردم یواش از سرش خوردن با کلاهکش بازی می کردم یواش رفتم پایین . داشتم از همه تجربم استفاده می کردم که بهش حال بدم بدنه کیرش رو لیس میزدم از پایین به بالا از بالا به پایین تخماش و پشماش رو لیس میزدم اونم سرم دو گرفته بود هل میداد ته کیرش چشمام قرمز شده بود و تف از دهنم آویزون حسابی که کیرش پر تف شد بهم گفت قنبل کن خودش شورتش رو از پاش درآورد و روی یه شاخه پهن کرد منم همونجا قنبل کرده بودم اومد و شورت منو تا نزدیک زانوم کشید پایین . شروع کرد تف زدن و انگشت کرد و هرزگاهی با دست یه ضربه محکم به کونم میزد یواش سر کیرش فشار داد تو . درد تمام بدنم رو گرفت با دست مچ یکی از پاهاش رو گرفته بودم . ا ونم یواش یواش عقب جلو میکرد و هرزگاهی محکم میزد رو کونم یواش ادامه داد که خودم دیگه پشمای کیرش رو رو کونم احساس کردم وقتی تا ته فرو کرد و شکمش چسبید به کونم یه آه بلندی کشید یکم مکث کرد و شروع کرد آروم جلو عقب کردن . دستام رو گذاشته بودم جلوم داشتم لذت میبردم . خیلی حرفه ای و تمیز کار میکرد دیگه دوتامون داشتیم حال میکردیم . دوست داشتم برای خودم جق بزنم ولی نمیتونستم دستام رو از زمین بردارم . زیرم خاک بود و میترسیدم بخوابم رو خاک . اونم که همینجور محکم و محکم تر میزد دستاش رو شونه هام و گردنم بود انگشتاشو میکرد دهنم و با صورتم و موهام ور میرفت . دیگه داشت از خود بی خود میشد صدای شلب و شلوپ داشت بلند میشد که یهو با فشار خودش رو انداخت روم چسبید بهم یه آهی در گوشم کشید خودش کامل ول کرد رو کمرم منم دیگه یواش افتادم رو خاک همینجور چسبیده بود بهم و تکون یواشی میخورد معلوم بود هنوز داره ارگاسم میشه . یواش یواش آروم شد و کیرش که داشت میخوابید رو از کونم کشید بیرون . با انگشت کرد تو کونم و یکم با آب کیرش و سوراخم اونجا بازی کرد . منم داشتم برای خودم میزدم سرم رو برگردوندم بهش نگاه کردم داشت با سوراخم ور میرفت .با خنده گفت نگهش دار اون تو همش برای تو هست . همنجور داشتم برای خودم میزدم و با یه نگاه ملتمسانه بهش نگاه میکردم اومد رو لبم و شروع کرد لب گرفتن ازم ومنم تو همون حالت آبم اومد لبش رو لبم بود داشتم آه آه میکردم . سفت زبون و لبم رو گرفته بود و تا آروم نشدم ولم نکرد . بعد که فهمید اورگاسمم تموم شده لبم رو ول کرد یکی آروم زد تو گوشم و گفت پاشو بریم . پاشودیم شورتامون رو پوشیدیم و راه افتادیم. من پشت سرش راه میرفتم از پشت به بدنش نگاه میکردم هنوز غرق در اندامش و اون تقابل زیبای سفیدی شورتش و پوست سبزه و آفتاب سوخته بدنش بودم خوشحال از اینکه اگر بدنم مثل اون خوب نیست اما اون از بدنم راضیه و تونستم ارضاش کنم و میدونم که بازهم خوام کرد داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون