آب کسم که ریخت رو کیراشون بیشتر حشری شدن

شورتمو کشیدن پایین

 تفاوت من با بقیه پسرا اینه که کیر ندارم. وگرنه منم پسرم دبستان رو گذروندیم و چون من نمیدونستم چه مرگمه به خیر گذشت. از راهنمایی فهمیدم که باید کیر داشته باشم ولی من ندارم. کس دارم. اونم چه کُسی. اصلا صداش رو در نیاوردم تا دبیرستان رسید. همه ریش درآوردن و پاهاشون و شکماشون پر پشم شد. ولی من هیچی. یذره پاهام مو درآورد. من در کل آدم اجتماعی هستم و همیشه تو جمعیت هستم. دوست هم زیاد دارم. بالاخره ما هم استخر میریم. زنگ ورزش لباس عوض میکنیم و … . کم کم بچه ها میگفتن این دختره. منم میگفتم نه اینطور نیست. منم پسرم. عقده شده بود تو پسرا باشم. یعنی پسر باشم. کلاس دهم و یازدهم دیگه همه چی تموم شد. بگم برات که زنگ ورزش بود و معلم ورزش هم هیچ وقت نمیومد. توپو از ناظم میگرفتیم و بازی میکردیم. بخاطر شرایطم معمولا آخرین نفر لباس عوض میکردم ولی اگر کسی بود برای اینکه تابلو بازی نشه لباسمو عوض میکردم. این دفعه دیدم که چهار تا از دوستای نزدیک و از همون پشمالوهام وایسادن به حرف زدن. منم بی توجه به اونها لباسامو در آوردم. اول پیرهنمو و بعدشم شلوار رو. پستمم تو سفیدی نمونه نداره. زیر پیرهن، لباس ورزشی تنم بود ولی برای شلوار، تو مدرسه عوض میکردم. تا ما شلوار رو درآوردیم، ریختن سر من و دو نفر دست و پاهامو گرفت. یکی گوشیشو از کیفش درآورد و شروع کرد به فیلم گرفتن. اون یکی هم از اونور گفت بکشم؟ دوربین دار گروه گفت صبر کن یه لحظه، حالا بکش. شورتمو کشیدن پایین و برخلاف انتظار یا طبق انتظارشون، من کس داشتم. سفید و تنگ. حسابی جا خوردن. کاملا فیلم گرفتن. منم داد و بیداد و از اونورم میترسیدم ناظم بیاد سر کلاس؛ چون کلاسمون آخر راهرو بود و تنها اتاق بقلیش، اتاق ناظم بود. آروم تقلا میکردم، میگفتم امید، علی داداش، جون ناموست ولم کن. جان هرکی دوست دارین منو ول کنین بزارین برم. حمید که پشت دوربین بود گفت دیدی گفتم دختری؟ بچه ها ولش کنین بزارین بره. گفتن ولی… گفت: میخواد چیکار کنه؟ حرف به کسی بزنه فیلمش پخش میشه تو مدرسه و آبروش میره تو کون سگ. اونوقت از فردا همه بکنش میشن. ولش کنین. ولم کردن سریع خودمو جمع و جور کردم. همه شون رفتن بیرون. حمید آخرین نفر تا خواست بره بیرون، صداش زدم. با بغض و اشک التماس کردم: حمید داداش، عشقم، جون آرش اونو پاک کن. بخدا قسم برات جبران میکنم. حمید. جان من. پاک کن، از بچه ها هم بخواه به کسی چیزی نگن. به حرفت گوش میکنن. هرچی بگی گوش میکنم. فقط اونو پاک کن. اگر جای من بودی چیکار میکردی؟ اگر یه نفر آبروتو میبرد چه حسی بهت دست میداد؟ .

حمیدم گفت: باید بقیه بچه ها هم راضی باشن تا پاک کنم. اگر پاک کردم هممون رو لو دادی، اون وقت از چشم من میبینن. گفتم نه به جان تو. نمیکنم. گوه بخورم. فقط پاکش کن قیافه ی حمید مثل کسایی که یه جرقه تو مخشون خورده باشه، بهم گفت: فردا بیا خونمون. فقط خودمم. حالا یه فکری میکنیم. شک کردم که این یه نقشه هایی داره. گفتم خب همینجا پاک کن. چرا فردا؟ گفت خب نمیخوای به درک. تاخواست بره گفت فردا ساعت پنج. اومدی اومدی نیومدی آبروت تو کونه سگه. و رفت. پنج دقیقه گریه کردم. مونده بودم چیکار کنم. تا شب نزدیک سحر فکر کردم. خوابم نمیبرد آخه. خوابیدم و بلند شدم. مدرسه رو رفتم و برگشتم. قیافم مثل زامبی شکت خورده بود. در آخر به بهونه پارک یه ربع به پنج زدم بیرون و تا پنج رفتم خونه حمید. حدس میزدم قراره چه بلایی سرم بیاد. ولی بهتر ازاین بود که از فردا کل بچه های مدرسه به کس و کونم نگا کنن و به هم چشمک بزنن و شایدم … .زنگ و زدم و رفتم داخل که پشت سرم در رو قفل کرد. دیگه مطمئن شدم. آماده بودم لخت شم که منو بکنه. که دستمو گرفت و برد نشوند رو مبل. گفت صبر کن الان میام. به قرآن راضی بودم بهش کون بدم. رفت اتاقش که گوشیشو بیاره. دیدم جناب آشغال، علی و امید و امیر رو هم آورده. پشت سرش از اتاق اومدن بیرون. گوشی رو گذاشت رو اپن آشپز خونه و با بچه ها اومدن طرفم. خیلی عصبانی و ترسیده بودم. شلواراشونو در آوردن. تیشرتای هم دیگه رو هم درآوردن. هر چهار نفر لخت شدن. خدایی پر پشم بودن. انگار از روز اول تولد تاحالا دست به پشماشون نزده بودن. ساق پاها سیاه بود دیگه. کیراشون بین شق و خواب بود. یکیشون سفید بود و سه تای دیگه سبزه. من تاحالا کیر از نزدیک ندیده بودم. فقط تو فیلما. تو همین فیلما اینقدر دادن براشون شیرین بود که گفتم الان قراره عشق کنم. عین وحشیا پریدن بهم و لختم کردن. نمیدونم چرا خدا برا همه پسرا کیر گذاشته برا من کس. به کیر کوچولو هم راضی بودم والله. نمیدونستم اولین کس دادن دردش از اولین کون دادنم بیشتره. وایسادم بینشون. حدودا هم قد بودیم. شروع کردن به مالیدن بدنم. میمالیدن و تو کس و کونم انگشت میکردن. میگفتن چرا ممه نداری و چطوری ممکنه یه پسر کس داشته باشه و چرا تا حالا ندادی و اینو داشتیم بعد دنبال کس دختر بودیم. کلمه دختر برام یک تصویر نفرت انگیز بوجود میاورد. مجبورم کردن بخورم براشون. کیراشونو میخوردمو و یه آب بیرنگ لزجی ازشون میومد بیرون. هیچ مزه ای نداشت. از کسمم وقتی خودمو انگشت میکردمم هم یه آبی میومد بیرون. ولی این جوری نبود. از اونورم هی از پشت انگشت میکردن و سر کیراشونو میمالیدن به سوراخام.

این کارشون بیشتر حشریشون میکرد. منم فقط میخوردم. چون پاک کردن اون فیلم باجی بیشتر از این نداشت. بلندم کردن و رو دسته مبل به حالت فرغونی گذاشتنم. گفتن اول دو تا کیر میکنیم توش و بعد یدونه. با خودم گفتم کدوم کس ننه ای اینجوری میکنه؟ برعکش میزنی داداش. ولی بلند نگفتم. کیراشون هر کدوم پونزده شونزده سانتی میشد. برای اولین بار دو تایی، یکی کرد تو سوراخ کسم و یکی تو کونم. ولی میلشون به کس بیشتر بود. هی کردن و تا میخواست آبشون بیاد میکشیدن بیرون. منم فقط میسوختم. کسم به قدر یه لیوان آب ازش خون اومد. خون که ریخت رو کیراشون بیشتر حشری شدن. هی وحشیا میکردن و میکشیدن بیرون تا آبشون نیاد. به قدر یکساعت از کس و کون دادم و هی ساک زدم براشون. حالم از خودم از هر چهارتاشون بهم میخورد. احساس میکردم روحم سیاه شده. البته بیشتر قهوه ای شده بود. خیلی دادم. خیلی هم درد کشیدم. تازه داشت برام جا میفتاد و گشاد میشدم که هر چهار تاشون آبشونو خالی کردن تو کسم. یه لیس و انگشتم به کس کم بود که ظیافتمون تکمیل بشه که اونا رو هم انجام دادن. اول کیرشونو کردن تو دهنم و مزه فوق العلاده بدی میداد. ولی خوردم. بعدشم با شورتم کیراشونو پاک کردن. سفارش کردن به کسی چیزی نگم و از این به بعد باید جنده اونا باشم. فیلم رو هم پاک کردن. ولی حدود دو هفته بعد تازه فهمیدم که تو اون بکن بده هم دوربین کار گذاشتن و حدود یه ساعت تمام فیلم سوپر از من پر کردن. اونو هنوز پاک نکردن و هر موقع که خونه یکشون خالی میشه به اجبار میرم و کس میدم. حس جالبیه. البته نه تو دفعات اول. چهار پنج ساله که میگذره و اونا رفتن سربازی و من معاف شدم. کاش ما هم میتونستیم بریم سربازی. برای اینکه بقیه به جز پدر و مادرم و این چهار بکنم، به اجبار به تحصیل ادامه دادم تا بعدا بگم سربازیمو خریدم. الانم که تو دوران سربازی اوناست، هر وقت مرخصی میگیرن، بدون استثنا میکننم. فعلا یه شغل نیمه وقتی جور کردم جهت مالشویی، یعنی کارم شده کس دادن و یا اگر طرف بخواد کون دادن، به بچه ی ده ساله گرفته تا پیرمرد هشتاد ساله. چون شرایطمم فرق داره، دوبرابر پول میگیرم و اوضاعم از نظر مالی خوبه، حالا ببینیم تا سربازی اونا تموم میشه چه پیش میاد. نتیجه گیری: وقتی مشکلی دارین، از هر لحاظ، جلو دوستای تشنه سکستون سوتی ندین. نتیجه گیری دو: از مقامات ایران درخواست دارم که همه ترنس ها و دوجنسه ها بتونن بیان سربازی، قول میدیم اونجا آشوب به پا نکنیم. سخنی با خواننده: اگر فهمیدین اطرافتون یه گرایش جنسی مستقل یا هر چیز دیگه ای دور و برتون هست، عین آدمیزاد باهاش برخورد کنین. چون درهرصورت آدمه و صد در صد شعورش از شما بیشتره، پس واجد احترامه

داداش حشری, کیر,داداشی  کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر  برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره  زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون