کیرموفرستادم تو کوونش داشت میترکید

کون تپول داشتن شلوارشوپاره میکردند برم کس بازی.همینطورکه رانندگی میکردم چشم به یه خانوم حدودا۳۰ساله افتادبایه کون تپول که وقتی رامیرفت قنبل هاش داشتن شلوارشوپاره میکردند.تو نیگاه اول گفتم این متاهله و ریسکش بالاست ولی خوب ازکونش نمی تونستم بگذرم.زدم کنارو پیاده شدم گفتم ببخشید خانوم میتونم یه لحظه وقتتونو بگیرم؟ خیلی خونگرم جوابمو داد و گفت کاری داشتید؟… گفت داره میره خونه دوستش تو سعادت اباد ولی یه۲ساعتی وقت داره.منم گازشو گرفتم سمت خونه. طوری جلومن خم شد بزاره توکیفش روزمین که کونش درست جلوصورتم قنبل شد.شلوارنازک سفیدی پاش بود که اگه خوب دقت میکردی از پشتش میشد اون کون خشگلو دید.گفت اسمش بهاره هستش کیرمو واسه کوون سیخ سیخ شده بود کیرمو واسه کوون بهاره جون سیخ سیخ شده بود.دست انداختم تو موهاشو در حالیکه مببوسیدمش خابیدم روش.سریع لخت شدم وبهش گفتم شلوارشودر بیاره.چون زمستون بودچکمه پاش بودکه اونو۱۰۰ برابرسکسی ترمیکرد.ازش خواستم چکمهاروبپووشه وپاشه راست وایسه.بعدبهش گفتم همونطوریکه پشتش به منه دیواروبغل کنه.حالا بهاره جوونم باکوون لخت وچکمه به پادرحالی که دیواروبغل کرده بودجلوم واستاده بود.بدنش سفیدبی مووکونش نرموگردوتپل بود.به کیرم کرم بی حسی زدمو ازپشت بایه کیرسیخ مثله یه گرگ که بره روبه دام انداخته بهش چسبیدم.اروووم درحالت ایستاده اززیرکوونش ولای پاهاش کیرموفرستادم توکسش. درحالی که داشت کس میداد اروم اروم ناله میکرد. که ازکس گاییدمش بخابه روتختو یه بالشم گذاشتم زیرشکمش که کوونش بیاد بالاتر. لمبرای کونشو با دو دست واسم واکنه که بتونم سوراخشو ببینم و چربش کنم.دو زانو نشسته بودم رو پاهاش و در همون حالت کیرمو فرستادم تو. دوست دارم ببینم چطوری اون سوراخ خوشگل بازمیشه. کیرم خیلی راحت و نرم تاته رفت توکونش. میکردمش که حرکات لمبراشو ببینم. دارم به بابکم کون میدم. کیرم داشت توکوونش میترکید. بدون اینکه نظرشوبخام بدونم راحت روش درازکشیدم و ابمو تا اخر تو کوونخالی کردم.کیرمو اون تو نگهداشتم تا کاملا کوچیک شدو بعد کشیدمش بیرون.