حشر داره از کوس خیس اش میچکه

<h2>به عمه فریبا نظر نداشتم ولی خوشم اومده هوس جق کردم</h2>

<p>داشتم کم کم ارضا میشدم که عمه رو تو چها رچوب دیدم   فهمیدم کیرمو دیده  سوتینش پیدا بود وقتی خودشو میدیدم حشری میشدم  </p>

<h3> شق کرده بودم ابم پشت کیرم بود </h3>