سکس از کون با کیر سیاه

2.8K

کون دادن خشن نسا تو پارکینگ این نسا جون رو از طریق یه اشنا پیدا کرده بودم . ما خیلی قرار میزاشتیم و بیرون میرفتیم و تفریحمون هم در حد لب گرفتن ساده بود یا نهایتش یکم با هم ور میرفتیم . نسا با اینکه ۱۶تا ۱۸ سال سن داشت ولی بس ک ور میرفت به خودش سینه هاش ۸۰ شده بود پوستش سفیدو باسن خوش فرم و قد متوسطی داشت یه بار که مثل همیشه قرار گزاشته بودیم گفت بیا تو پارکینگ خونه دوستم منم با دوستم رفتم وقتی رسیدم رفتیم تو یه گوشه پشت ماشینی که تو دیده دوستش و دوستم نباشیم چون اشنا نبودم با دوستش یکم خجالت کشیدم حرف میزدیم و اینا بعد دیگه نتونستم اون وضعیتو تحمل کنم به دوس دخترم گفتم باید برم وقتی رسیدم دم در دوستش به نسا گفت پ نبوسیدت گفتش نه دوستش دستمو کشید گفت برو ببوسش پس منم یکم یخم باز شد نگاهی به دوستم کردم گفتم بشینین تو پله ها باهم حرف بزنین تا بریم بعد دوستم گرم صحبت شد ما هم رفتیم سر جای قبلیمون بلندش کردم پاشو دور کمرم حلقه کرد داشتیم لبای همو میخوردیم دستم به چاک کونش بود وقتی فشار میدادم انگشتمو تو چاک کونش فقط یه اههه ریز میگفت منم بین همین لب گرفتنا انگشتامو تفی کردم دستمو کردم تو شلوارش دستمو از شرت رد کردم رسوندم به سوراخ کونش یکم انگشتمو کردم تو سوراخ کونش دیگه اماده شده بود نشوندمش برام یکم ساک بزنه بعد یکی دو دیقه بلندش کردم شلوارشو از یه پاش در اوردم دستاشو گذاشت به صندوق ماشین خودشم چسبوندم به ماشین کیرمو اروم کردم توش جلو دهنشو گرفته بود جیغ نزنه منم موندم دردش کم بشه اروم اروم شرو کردم به تند تلمبه زدن سه چهار دیقه اون حالتی تلمبه زدم بعد بلندش کردم پاهاشو حلقه کنه دورم وردن کیرم بود یه جوری میخورد انگار قرار بود تموم بشه کیرمو کردم داخل کونش نفسش نمیومد بالا همونجور تلمبه میزدم تو کونش نفس نفس میزد از گوشه چشمش اشک میومد ولی نمیتونست جیغ بزنه وگرنه ابرومون میرفت در حال تلمبه زدن بودم که ممه های نازش اوفتاد بیرون شرو کردم به خوردنشون انقد میک زدمشون تا کبود شدن اونقد تلمبه زده بودم و ممه هاشو خوردم که نمیدونست از درد جیغ بزنه یا از لذت اه بکشه یکم خسته شده بودم گذاشتمش رو زمین تا ساک بزنه برام در حال خوردن کیرم بود یه جوری میخورد انگار قرار بود تموم بشه منم داشتم لذت میبردم که دیدم دوربین داره پارکینگشون به نسا گفتم نسا میدونستی دوربین داره بنده خدا یکم ترسید منم گفتمش کس ننش باو تا اینجاشو که گرفت حداقل بقیشم بگیره گذاشتمش تو کونش بعد در حال تلمبه زدن بودم که دیدم داره کسشو میماله بعد گذاشتمش رو صندوق ماشین پاهاش رو شونم بود گذاشتمش تو کونش بعد در حال تلمبه زدن بودم که دیدم داره کسشو میماله منم یکم کمکش کردم بعد چند دیقه لرزید منم با سرعت نور میکردم تو کونش یهو ابم اومد ریختم همون جا کیرمو در اوردم یکم برام ساک زد بعد لباشو خوردم لباسشو تنش کردم لباسامم پوشیدم رفتم خونه شبش بهم پیام داد خیلی خوب بود کونم یه سایز بزرگ تر شده منم گفتمش دیوونه اگه هورمون هم بود توی ۲ ساعت بزرگ نمیشد گذشت اون روز ولی نمیدونم چرا روز به روز رابطمون بجا بهتر خراب تر شد داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون