کیر هوسناک داداشی , کیرشو احساس کردم

همگی باهم توی باغ منو کردن این ماجرا مال همین مهر 91هستش از وقتی بچه بودمو یادم میاد پسر خالهامو پسر دائیام به بهونه های خاص بهم میچسبوندن تا 13سالگی هم کلی منو لاپائی  میکردن چندبار خواستن کونم بزارن اما نزاشتم از بچه بودنم سوء استفاده میکردن و باهام حال میکردن یه بار هم همگی باهم توی باغ منو کردن ساسان پسرخالم کس کش زیاد باهام ور میرفت راستش خودم هم یکم کرم داشتم هی قرو فر میریختم از پارسال دلم میخواست سکس کنم تو حموم که میرفتم کسمو میمالیدم انگشتو کف میزدم تو کونم میکردم خیلی دلم میخاست یه کیر وافعی بره تو کونم چند بار خواستم برم به یکی از پسرخاله هام بدم ترسیدم دیگه از دستشون آرامش نداشته باشم امسال که رفتم مدرسه با یه دختر به نام مونا دوست شدم بعد از چند روز همه چی رو بهم گفتیم مونا گفت که دوست پسرش میخواد مونا رو بکنه ولی مونا نمیخواست پیشنهاد کرد که من بهش بدم منم خوشم اومد یه هفته گذشت تا اینکه مونا تو مدرسه گفت وقتی تعطیل شدیم سریع باید بریم خونه فرید دوست پسرش لخت مادرزاد بود کیر کلفتی داشت  سریع رفتیم تو دیدم پسره قد بلنده و هیکلی رو به من کرد مرجان توئی؟ من که ترسیده بودم با سر اشاره دادم آره اومد دستمو گرفت برد تو اتاقش گفت لخت شو شروع کردم به دراوردن لباس .گفت بار اولته؟ گفتم آره رفت وقتی برگشت لخت مادرزاد بود کیر کلفتی داشت شلوارمو شرتمو دراوردم فقط تی شرتو جوراب داشتم اومد رو تخت بغلم کرد لبمو بوسید وای که چه حالی داد گفت وقت نداریم برگرد.دمر خوابیدم سه چهار تا سیلی به کونم زد گفت جوون چه کون تپلی و دستی کونموباز کرد حالی داد گفت وقت نداریم برگرد.دمر خوابیدم سه چهار تا سیلی به کونم زد گفت جووووووون چه کون تپلی.دو دستی کونموباز کرد دو سه تا تف خرکی انداخت سوراخم سرد شد کیرشو احساس کردم که به سوراخم خورد آروم فشار داد آخخ که چه دردی میگرفت دیدم داره میره تو از درد اشکم درومد بلاخره سرش رفت بعد سانت به سانت فرو کرد دخترا میدونن چه حسی داره.سوراخم میسوخت وسطتش که رسید چنان فرو کرد که جیغم رفت آسمون  من تقلا میکردم فرار کنم اما نمیشد وزنش سنگین بود خودمو سفت کردم چنان چنگی به سینم زد که شل کردم اون تلمبه میزد هم خیلی درد داشت هم لذت بعد از 5 دقیقه دردش کم شد روم افتاده بود و تلمه میزد خیس عرق شده بودیم یهو سرعتشو زیاد کرد جنون گرفت سینم تو مشتش بود نفسم قطع شده بود بعد تمام آبشو خالی کرد تو کونم کیرشو دراورد کونم میسوخت آروم بلند شدم دیرم شده بود سریع لباسمو پوشیدم نمیتونستم درست راه برم ولی به موقع رسیدم خونه.تا دو روز کونم درد میکرد دیگه ندیمش الان هم با یه پسره دوست شدم بدم نمیاد بهش بدم