سکس زن ایرانی از کون به زور

23K

منو حشری فرض کرد ماهم تو خونوادمون رو اینجور مسائل خیلی سختگیری میکنن. آخر دخترخالم از شوهرش جدا شد. البته به صورت قانونی هنوز جدا نشده بود و تو راه دادگاه پاسگاه بود چون شوهرش طلاقش نمیداد و سعی میکرد دخترخالمو برگردونه. خلاصه یک روز شوهرخالم بهم زنگ زد گفت دوتایی بریم شمال خونه ببینیم ما میخوایم شمال خونه اجاره کنیم و یه دو سه ماه اونجا باشیم که روحیه دخترخالت عوض بشه ماهم بیکار گفتیم بریم. یه خونه اجاره کردیمو برگشتیم تهرانو از خونه خالم یه سری اسباب اثاثیه بگیریم همگی بریم شمال.تو راه رفتن خالم و دختر خالم و من تو ماشین بودیم شوهرخالم تو کامیون .تا رسیدیم و جابه جا شدیم دیگه شب شد و همگی خوابیدیم و فرداش تا غروب اسبابو چیدیم.منم به خالم گفتم میرم بیرون یه سری به دوستام بزنم اما تاشب برمیگردم.چون ما اصالتا اهل شمالیم و قبلا شمال زندگی کرده بودم.شب طرفای ساعت هشتو نیم نه برگشتم اما فقط دختر خالم خونه بود گفت که مامان بابام رفتن یکم وسایل و اینا بخرن برمیگردن . خلاصه تلویزیونشون هنوز راه نیفتاده بود گفت تو لپ تاپ فیلم میذارم نگاه کنیم.داشتیم فیلم نگاه میکردیم که یه جا یه صحنه بکن بکن داشت.دخترخالم خواست بزنه جلو بهش گفتم بذار باشه بچه که نیستم. اونم برگشت گفت واسهکاین که بچه نیستی دارم ردش میکنم اگه بچه بودی که واست فیلم سوپر میذاشتم گفتم یعنی منو اینقدر حشری فرض کرد گفت حتی بیشتر از این. بهش گفتم نه باو ما دیگه پیر شدیم واسه مه بالا نمیاد (راست نمیشه )اونم گفت :خاک تو سر دوست دخترت . دست رو کون گندش میکشیدم ما باهم خیلی راحت بودیم اما تاحالا نشده بود اینطوری بهم بگه فهمیدم داغه و هوس کرده منم بهش گفتم:دوست دخترم احمقه دختر خالم که نمرده!دختر خالمم گفت:خوبه خوبه پررو نشو منم دستمو گذاشتم رو صورتش و بعدش باهم لب گرفتیم ممه هاشو میمالیدم و همه جای بدنش دست میکشیدم.خواستم پیرهنشو بدم بالا گفت شاید بابا مامانم بیان فقط از رو لباس منم فکر کردم لنگه کفشیدر بیابان نعمتیست .همینطور ممخ هاشو میمالیدمو و دست رو کون گندش میکشیدم گفت یکم چوچولمو بمال منم براش مالیدم گفتم حداقل یه دقیقه بهم کس خوشگلتو نشون بده شلوارشو تا زانوهاش کشید پایین چه کس تپل و دمبه ای داشت یکم انگشتمو کردم توش گفتم حالا برگرد برگشت کونشو مالیدم دوتا زدم رو کونش کون سفیدش سرخ شد دردش گرفت خواست شلوارشو بالا بکشه گفت برو گمشو گفتم گوه خوردم گوه خوردم زبونمو بردم دم سوراخ کونش سوراخ کونشو لیس زدم اونم چیزس نگفت بعدش برگردوندمش کسشو لیس زدم اونم اه اه میکرد دیگه حشری شده بود خودش پیرهنشم در آورد نوک ممه های گندشو گذاشتم تو دهنم میک میزدم نوک ممه هاش خیلی سفت و سیخ شده بودن سریع منم لخت کردم تا کیرمو دید گرفتشو گذاشت تودهنش و تند تند واسن ساک زد من گفتم بذار منم مال تو رو بخورم بعدش تو پوزیشن شصت و نه ما همدیگرو خوردیم.اونم گفت بکن تو کسم که دارم میمیرم آبت که تو کونم میره دراز کشید لای پاشو باز کردم خوابیدم روش کیرمو با دستش گرفت کرد تو کسش منم تو کسش تلمبه زدم و اونم اه اه میکرد که یهو جیغش در اومد گفت شدم شدم گفتم نامرد من که هنوز ارضا نشدم تو چه زود ارضا شدی گفت دیگه نمیتونم گفتم کون بده بهم گفت خیلی درد داره گفتم نصف کیرما میکنم آخر بعد دوسه دقیقه قبول کرد کیرمو کردم تو کونش که از کسش بهتر بود آروم آروم کردمش بعدش سرعتو بردم بالا آبم کخ اومد همرو ریختم تو کونش گفت وای آبت که تو کونم میره چه حالی میده گفتم هر وقت بخوای واست میریزم اونم خندید بعدش لباسامونو پوشیدیمو ادامه فیلمو نگاه کردم و اونم رفت حموم ساعت 11 خالم ایناهم اومدن و شام ساندویچ گرفته بودن دختر خالمم که از حموم اومد همگی شام خوردیم و گرفتیم خوابیدیم من و دخترخالمم تا ساعت دو سه تو تلگرام چت میکردیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون