ورود

ثبت نام

loading...

مامانی به من و دوستم با هم داد

گزاشتم لبه کسش محکم دادم تو و از اون موقع به فکر کردنش افتادم با اینکه موفق نمی‌شدم بکنمش ولی حداقل دیدش میزدم و از کس و کونش لذت می‌بردم..تا اینکه بخاطر مشکلات خانوادگی مامان و بابام از هم طلاق گرفتنداون موقع 22سالم بود..‌مامانم به خاطر اذیت و آزارهای این چند سال پدرم افسرده شده بود و نیاز به محبت و حمایت داشت منم تلاشمو کردم یکی یکی نیازاشو برطرف کنم هنوز یه خونه ویلایی داشتیم منم تا سه سال بعد به شدت کار میکردم و بهش محبت میکردم تا احساس نیاز نکنه بعد از سه سال دیگه احساس کردم همه نیازها برطرف شده جز یکیشون…‌که خیلی هم مهم بود به نام سکس.‌اما چطوری؟نه من غیرتم اجازه میده مامانم ازدواج کنه و نه مامانم حاضره به محرمش که منم کس بده اگه هم بهش بگم ناراحت میشه….منم چند روزی فکر کردم تابه نتیجه ای رسیدم:من که عاشق کردنشم اونم که به کیر نیاز داره و دوست هم داره بده فقط روش نمیشه که من بازش میکنم….منم رفتم بیرون صدتا فیلم سکس مادرو سر ریختم تو فلش و اومدم خونه گفتم مامان بیا فیلم جدید گرفتم بیا نگاش کنیم گفت الان میام اومد و فلش رو زدم به دستگاه فیلم که شروع شد مامانم از جا پرید و بلند گفت یاخدا این دیگه چیه منم که قلبم در ثانیه صدبار میزد با صدای لرزان گفتم فیلم بعدیه الان عوضش میکنم منم دستی تا سه چهار دقیقه طولش دادم زیر چشمی نگاش کردم دیدم داره نگاه می‌کنه ولذت میبره و خواست که مثلاً بگه بدم میاد گفت یا عوضش کن یا من می‌دونم وتو.منم گفتم فیلم پاک شده بعد میارم میبینیمش فهمید دروغ گفتم با عصبانیت زد تو گوشم و رفت تو اتاقش منم خجالت زده هیچی نگفتم اون روز از اتاقش نیومد بیرون روز بعد رفتم پیشش ومعذرت خواهی کردم گفت مگه میشه آدم همچنین وحشی بازی هایی رو انجام بده گفتم بله مامانی این طبیعت انسانه اگه شما این کارو انجام نمی‌دادین من نمیومدم به دنیا. لیس میزدم خیلی خوشمزه بود مامانم که هی ناله میکرد هیچی نگفت منم دستشو گرفتم بردمش تو اتاق گفتم مامان فیلمی که دیدی نیاز انسانه و من یا شما به این رابطه نیاز داریم مخصوصاً شما که سالها همچین رابطه‌ای نداشتین گفت آره حق با توعه اما من دیگه ازدواج نمیکنم یه آشنایی اگه بود حرفشو قطع کردم گفتم ببین مامان من غیرتم اجازه نمی‌ده تو باکسی ازدواج کنی مظلومانه گفت خب چیکار کنم بابات که رفت محرمی نیست گفتم چرا من که هستم با عصبانیت نگام کرد گفت خیلی بی حیا شدی بلند شد که بره از پشت گرفتمش داد زد ولم کن انداختمش رو تخت رفتم به زور لباساشو در آوردم وای وای چه بدن سفید ونازی.سکسی تراز خاله الکسیس لبامو گذاشتم رو لباش مقاومت میکرد یکی زدم تو گوشش گفتم ببین این نیاز هردومونه می‌دونم تو هم داری لذت می‌بری پس مقاومت نکن.‌..شروع کرد به گریه کردن اهمیت ندادم شورت و کرستشو در آوردم دوتاپستون و کس و کون سفید و بی مو حسابی حشریم کرده بود شروع کردم به خوردن پستوناش اونم گریه هاش تبدیل شده بود به ناله رفتم سراغ کسش شروع کردم به خوردنش همش لیسش میزدم کیرمو در آوردم گزاشتم لبه کسش محکم دادم تو صدایی کرد و منم شروع کردم به تلمبه. زدن …آه و نالش بلند شد منم حشری تر شدم تلمبه هامو سریع تر کردم تا پنج دقیقه تلمبه میزدم اونم کاری نمی‌کرد فهمیدم داره لذت میبرم به حالت سجده نگهش داشتم شروع کردم به خوردن کس و کونش تا چند دقیقه هی کس و کون نازشو می‌خوردم چقدر هم خوشمزه بودبعد کیرمو کردم تو کون خوشگل و تنگش چون کونش خیلی تنگ بود اول آروم آروم فشار دادم یهو سریعش کردم صدای مامانم رفت آسمون چون کونش تنگ بود به شدت تلمبه میزدم تا اینکه آبم اومد همشو ریختم تو کونش بعدکیرمو گرفتم جلوی صورتش گفتم بخور گفت نه حالم به هم میخوره به زور کردم تودهنش عقب جلو کردم میخواست گریه کنه نمی‌توانست کیرمو در آوردم به بغل خوابوندمش کیرمو گذاشتم تو کسش عقب جلو کردم مامانم گریه میکرد و میگفت بسه دیگه خدا ازت نگذره منم گفتم خفه شو جنده خانم کستو بزار تو دهنم این کارو کرد کسشو می‌خوردم دوباره شروع کرد به گریه کردن منم چند دقیقه دیگه کیرمو تو کس مامان خوشگلم عقب جلو کردم بعدکیرمو چنددیقه نگه داشتم توکسش و درش آوردم مامانم بی حال افتاد رو زمین و آروم گریه میکرد من رفتم حمام اومدم بهش گفتم گریه فایده نداره رفت حمام خلاصه تا چند روز باهام حرف نمی‌زد تا اینکه رفتم پیشش گفتم مامان منو ببخش شروع کرد به گریه کردن وگفت چطور تونستی این بلا رو سرم بیاری گفتم خودت می دونی که به این رابطه نیاز داشتی گفت آره ولی نه با یکی مثل تو.‌..تو پسرمی نمیشه آبرومون می‌ره گفتم اولا من محرمتم و هیچ اشکالی نداره دوما کسی نمیخواد بفهمه که آبرومون بره بعدشم سکس با من بهتره یا با یه غریبه هیچی نگفت و سرشو انداخت پایین دست راستم و انداختم دور گردنش با اون دست شروع کردم به ماساش پستوناش اول مقاومت میکرد به کارم ادامه دادم دید مقاومت فایده ای نداره آروم گریه میکرد و میخواست تمومش کنم گفتم عزیزم فقط لذت ببر دیگه هیچی نگفت شروع کردم به خوردن لباش چند دقیقه‌ای لباشو می‌خوردم بعد لباس خودم و خودشو در آوردم بلندش کردم چسبوندمش به دیوار کیرمو گذاشتم لای لمبه های نرم و گرمش.چقد لمبه هاش نرم بودن خدایا و هی عقب جلو میکردم و با دستام میزدم رو لمبه هاش‌. مامان جندم هی اخ و اوخ میکرد انگار تو آسمون بودم ده دقیقه ای میشد همینطور تلمبه میزدم بعد دراز کشیدم گفتم کستو بزار تو دهنم این کارو کرد کسشو می‌خوردم و لیس میزدم خیلی خوشمزه بود مامانم که هی ناله میکرد دیگه واضح بود داره کیف می‌کنه بعد نشست رو کیرم.کیرمو تو کسش بالا پایین میکردم آبم داشت میومد اونو درازکش کردم آبمو ریختم رو سینه ش مجبورش کردم یکم برام ساک بزنه و تمام شد.گفتم دیدی لذت بخش بود گفت اره ولی این کار درست نیست لباشو بوسیدم گفتم وقتی دو تامون بخوایم هیچ اشکالی نداره چون لذت بخش و نیاز طبیعیمونه از این به بعد هم باید مرتب رابطه داشته باشیم اونم با لبخند گفت باشه بغلش کردم و رفتیم حمام از اون به بعد همیشه باهم سکس داریم اونم کاملا راضیه یه بار هم با دوستم مامانمو کردم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون

loading...