کردیمش آبمون بیاد ,آب کوس بمون داد

2.9K

كيرش خونيه و فهميدم پردمو زده از وقتي يادم مياد يعني از اولين خاطرات كودكيم هميشه مامان و بابام درحال داعوا بودن و كتك خوردن مامانم و بزرك شدن من طوري بود كه هروقت مامان و بابام قهر بودن چندماه بامامانم زندگي ميكردم وچندماه با بابام اينها خاطرات دوران دبستانم بود.سوم راهنمايي بودم و مامان و بابام طبق معمول باهم قهربودن و من وبابام خونه مادربزرگم بوديم ي شب كه كناربابام خواب بودم احساس كردم داره با انگشتش باسوراخ كونم بازي ميكنه خيلي ترسيده بودم،از اون شب به بعد ديكه با بابام نخوابيدم البته به روي خودم نياوردم،دبيرستان هم كه بودم حتي با اينكه مامان و بابام اشتي بودن بعضي شبا كه با دامن خوابيده بودم بابام ميومدو باسوراخ كونم با انگشت بازي ميكرد اما از ترسم فقط صلوات ميفرستادم كه مامانم نياد و نفهمه حتي ميترسيدم تكون بخورم ازبابام متنفر شده بودم،ديگه بابام اينقدرپرو شده بود كه باكسم هم بازي ميكرد و فكر ميكرد خوابم،به بهانه هاي مختلف با بابام قهر ميكردم،همون موقعه ها بود كه ي مزاحم به مبايلم زنگ ميزد و بخاطركنجكاوي باهش قرار گذاشتم ازشانس بدم هم ديدمش گرفتنمون و به خونواده هامون زنك زدن بابام كه اومد خيلي زدم هم تو كلانتري هم خونه باهم قهربود تااينكه يك هفته بعدش مامانم فهميد بابام ازدواج كرده و بابام هم ازخداخواسته طلاقش داد و من هم با مامانم زندگي كردم.دانشگاه تو همون درگیري هاي خانوادگي قبول شدم.هفته اول با ي پسره به اسم اميد دوست شدم بهم بعد يك ماه گفت پايه سكس هستم منم از روكنجكاوي قبول كردم.فرداش رفتيم خونه دوستش كه اونم هم دانشگاهيم بود اسمش ارشادبود،روزي كه بااميدرفتم اونجا داداش ارشاد با ي دختره خواب بود وقتي مارفتيم به دختره پول داد و دختره رفت داداش ارشاد هم رفت استرس داشتم واسه دفعه اول قراربود سكس كنم خجالت هم مي كشيدم 18سالم بود،روتخت خوابيديم وسعي ميكردم هرچيزي كه از فيلماي سكسي بابام كه ديده بودم يادم بيادو انجام بدم. ديدم كيرش خونيه ميد تو سكس خيلي ماهربود و من هم حس عجيبي داشتم كه دارم سكس ميكنم،توحال خودم نبودم همه چيز روفراموش كرده بودم اينقدرگيج بودم كه نفهميدم اميد ازجلو بامن سكس كرده.يعني بعد سكس بهش گفتم كه شنيده بودم سكس كون دردش زياده اما اونقدر زياد نبود اونم بهم گفت كه از كس منو كرده،تعجب كرده بودم چطور نفهميدم،چراپردم زده نشد،بعد كه به دوستم گفت بهم گفت حتما پرده ارتجاعي دارم.دفعه بعدخونه ارشاد اميدوديدم و قبل سكس براي احتياط بهش گفتم مراقب پردم باشه اونم گفت باشه و 2دفعه از جلو كردو ارضاشد و من مطمئن شدم پرده ارتجاعي دارم بعد سكس كه داشتيم ناهارميخورديم لخت بوديم بهم گفت بیاروم بشین ی جوری باتحكم گفت و مخالفت نكردم و نشستم دردم يكم بيشتربود بهم گفت سحر داره ازت خون مياد بلندشدم ديدم كيرش خونيه و فهميدم پردمو زده اصلا دردي نداشت فقط تا روزبعدش خون قطره اي ازم ميومد.اميد اول گفت پول ترميمشو ميده اما ندادو رابطرو تموم كرد.افسرده شده بودم سكس كردم تا يك سال بودم،تو دانشگاه ميديدمش اعصابم خورد ميشد.سال بعدش بهش زنگ زدم و باهش قرارگذاشتم حس عجيبي داشتم رفتم خونه ارشاد وسكس كردم تا يك سال دوست پسرسكسم بودو جالبش اينجاس قبل سكس صيغه ميكرد امامهريه اي كه ميگفت نميداد تا اينكه دفعه اخري كه رفتم خونه ارشاداميدبه هواي خريدرفت بيرون و ارشاد اومد. من كه هدفشو فهميدم از رو تخت بلند شدم برم پرتم كرد رو تختو روم خوابيد من حركتي نتونستم بكنم و اون كردمنوبعد به اميدزنكيدوقتي اومدحرفي نزنم و اميدرسوندم خونه رابطموباهش قطع كردم وازش بيشترمتنفرشدم بهم ميزنكيدجواب نميدادم تااينكه فهميدم باهم كلاسيش فاطمه دوست شده رفتم به فاطمه همه چيروگفتم اونم بااميدروبروم كرداميدزيرهمه چي زد،هيچي نكفتم دلم شكست ورفتم،بعد چندماه اميد بهم زنكيد گريه كرد كه بافاطمه تموم كرده و اشتباه كرده،به فاطمه كفتم دوباره فهميدم اميد دروغ گفته.ازاميد متنفرشدم از سادگي من سوء استفاده كردالان هم كه تو دانشكاه ميبينمش ازش بيشترمتنفرميشم، داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون