دختران شهوتی کیر رو تا خایه میخوان با لذت

5K

سینه هایش رو می‌خوردیم اونم حشری شده بود اندیشه های سکسی من که از آن برای سکسهام الهام میگیرم هست خب ما در قسمت مان دو تا همکار خانم داریم بنام های فریبا که یک دختر سی ساله و متاهل هست و از خصوصیاتش کون گنده هست که منو تحریک می‌کنه و یک دختر بیست پنج ساله و مجرد بنام مهسا که هیکل سکسی هم داره من و همکارم با این دو تا کس و کون خیلی لاس می‌زنیم راستی من سعید هستم و همکارم هم علی هستش من در اندیشه های سکسی خودم تصور میکردم من و علی این دوتا جنده را با هم میکنیم من که عاشق کون هستم سعی میکردم خودم را به فریبا بمالم اونم دیگه فهمیده بود براش راست کردم خودش هم کرم می‌ریخت رد که از کنارم می‌شد خودش را بهم میمالید یک روز پنجشنبه همه رفته بودند ما چون کارهامون زیاد بود ماندیم علی رفت ناهار بگیره منم داشتم کار میکردم رفتم یک مدرک را کپی بگیرم دیدم فریبا کون گنده داره کپی می‌گیره منم که راست کرده بودم زدم به سیم آخر رفتم از پشت چسبیدم به فریبا ترسید جا خورد یکم مالوندمش دست انداختم سینه هایش را دستم گرفتم و میمالیدم که اونم شل شد برگشت و لب تو لب شدیم و من دکمه هایش را باز کردم و سینه فریبا رو از روی تاپ مالوندم نفس نفس میزد یک دفعه علی با غذا ها وارد شد ما را تو اون وضع دید گفت به به منو فرستادید نخود سیاه گفتم خوب تو هم بیا فریبام که تو بد وضعی بود اول مخالفت می‌کرد که منو علی بهش چسبیدم حسابی مالیدیمش علی مانتوی فریبا را در آورد منم تاپش را درآوردم و دو تایی سوتینش را با زدیم بالا تنش را لخت کرده بودیم و سینه هایش رو می‌خوردیم اونم حشری شده بود آخه قرار بود به دو تا مرد غیر شوهرش بده بلندش کردیم بردیمش رو میز کار من شلوارش را باز کردم و از پاهاش در آوردم و رفتم سراغ کس خیس فریبا علی داشت لب می‌گرفت و سینه هایش فریبا رو میمالید منم شورتش را کنار زدم و زبونم را کشیدم به چاک کسش اه اه فریبا رفت به هوا می‌خواهم از کون بکنمش علی کیرش را در آورد رفت رو میز و کیرش را گرفت جلو دهنش اونم مشغول ساک زدن شد چه ساکی میزد علی مدام اه میکشید بعد جا هامون را عوض کردیم من شلوار و شورتم را دراوردم رفتم رو سینه فریبا و کیرم رو گرفتم جلو دهنش کیرم را درسته کرد تو دهنش عین جنده ها ساک میزد بعد نزدیک آمدنم به علی اشاره کردم بره کنار و رفتم بین پاهاش و شورتش را درآوردم انداختم برای علی علی هم گرفت جلوی دماغش و بو کردش و منم کیر راستم را یک ضرب کردم تو کس خیس فریبا علی هم شلوار و شورتش را کند و رفت رو فریبا و کیرش را کرد تو دهنش منم یه ده دقیقه ای تلمبه زدم و جامون را عوض کردیم علی هم که حسابی فریبا را گایید کیرش را درآورد و من از رو فریبا بلند شدم و فریبا. را چرخوندم و شروع کردم با کون فریبا ور رفتن فریبا که فهمید می‌خواهم از کون بکنمش مخالفت کرد ولی من از اون کون نمی‌تونستم بگذرم کیر راستم را یک تف روش انداختم و کردم تو کون گنده فریبا از شدت درد جیغ کشید که منم آروم کردم و تلمبه ها را یواش یواش می‌زدم اولش کونش خشک بود و. با ترشحات آب کیر من روان شد دیگه داشتم وحشیانه کونش را میگاییدم بعد نوبت علی بود علی هم دید سوراخ کونش کشاد شده بی نصیب نخواست بمونه اونم یک دست کون فریبا را کردش و تو حین کردن علی به علی اشاره کردم فریبا را از میز بلند کنه ارضا شدیم و کس و کون پر آب شده منم از جلو گرفتمش و کیرم را کردم تو کسش از درد شدیدی که داشت جیغ میکشید خودش را انداخت بغل من کیر علی را قشنگ احساس میکردم بعد از چند دقیقه جامون را عوض کردیم تو این مدت فریبا سه بار ارضا شده بود و علی رو دیدم قرمز شده و فهمیدم داره آبش میاد و منم نزدیک بود که بیام در یک لحظه هر دو با فاصله کم ارضا شدیم و کس و کون فریبا پر آب شده بود فریبا را گذاشتیم زمین نتونست رو پاهاش بایسته و نشست زمین بعد کمکش کردیم خودش را تمیز کنه و لباس بپوشه و رفتیم ناهار خوردیم ولی خودش می‌گفت جر خوردم در نوبت بعد شیفت مهسا جون و کون دادمش برای اولین بار را تعریف می کنم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون