بابایی کوس من و بیشتر از کوس مامانی میخواد

منم کیرم بزرگ شده بود افتتاح کردم براتون بگم . مادر زنم مشکل فشار خون داره و از قضا باید چند روز بیمارستان بستری میبود مینا و مونا به نوبت و یه روز در میون پیش مادرسون بودند و شب اول مینا بودش و فردا بعدظهرش قرار بودم من زنم مونا رو ببرم که پیش مادرش باشه و مینا رو بگیرم برسونم خونه و البته قبل رفتنمون نیما داداش کوچکشون رو رسوندیم خونه خالش . خلاصه مونا رو رسوندم بیمارستان و یه سر به مادرزنم زدم و با مینا اومدیم بیرون و سمت ماشین که قرار بود مینارو رو هم برسونم خونه خالش که البته برنامه داشتم و میخواستم شانسمو امتحان کنم. اول از اونجایی که میدونستم عاشق خرید کردنه پیشنهاد دادم که بریم واسه خودم لباس بخریم و درکل رفتیم مثل نامزدا تو بازار گشتیم و حتی تو خیابون دستمو میگرفت و و منم بردمش واسش یکم خرید کردم وذوق کرد خیلی و بعد از کلی گشت و گذار بهش گفتم مینا اول یه سر بریم خونه من یه چیز جا گذاشتم برداریم بعد بریم و اونم قبول کرد . رسیدیم و خودش هم گفت من خستم بزار یکم استراحت کنم بعد بریم و منم از خدام بود و قبول کردم . باهم رفتیم بالا و اولین باری بود که کلا باهم تنها بودیم و هر کدوم رفته بودیم تو اتاقمون واسه استراحت کردن و من رفتم لباسمو عوض کنم و از قصد شرت نپوشیدم و یه شلوار تقریبا تنگ هم داشتم رو پوشیدم و قصد داشتم امروز دیگه کارو تموم کنم. تقریبا بعد ده دقیقه مینارو صدا زدم و بهش گفتم یه چایی درست کنه برام و وقتی از اتاقش اومد بیرون تعجب کردم که اونم یه تاب تنگ و شلوارک تنگ پوشیده و اومده بیرون و منم کیرم بزرگ شده بود و کاملا برامدگیش مشخص بوده. بعد چند دقیقه با چایی اومد پیش نشست و کم کم بهش نزدیک شدم و دلمو زدم به دریا و دستمو گذاشتم روی پاهاش و گفتم چقد خوشگلی تو لامصب خوش به حال شوهر ایندت که خندید و گفت اره واقعا خوش به حالش و منم نخواستم موضوع تموم بشه گفتم چطور مگه که اونم گفت خب دیگه زن به این جیگیری و داغی از کجا میخواد پیدا کنه وقتی اینو گفت کیرم بلند شد و کاملا دیگه معلوم بود و متوجه شدم که خودش هم داره امار میده و کونش میخاره . و دلمو زدم به دریا و بغلش کردم و سفت چسبوندمش به خودم اولش یه کم انگار جا خورده بود ولی بعد خودش رها کرد شروع کردم به لب گرفتن ازش و با دستم سینشو فشار میدادم که متوجه شدم داغ کرده و شروع کردم به دراوردن تابش و بعدش سوتینشو باز کردم و دوتا ممه ناز و سفید خوش دست افتاد بیرون و شروع کردم به خوردنشون و هرکدوم رپ که میخوردم اون یکی رو فشار میدادم و نوکشو با دستم میکشیدم . بعد بغلش کردم و دوباره باهاش لب گرفتم و تو همین حین بلندش کردم بردم سمت اتاقمون و انداختمش رو تخت دوباره افتادم روش و شروع کردم به خوردن تنش و اونم فقط به خودش میپیچید و لذت میبرد . بعدش شلوارکشو و شرتشو باهم کشیدم پایین و یه کس ناز و کوچیک دست نخورده جلوم بود که آبش راه افتاده بود . شروع کردم به لیس زدن کسش و همزمان انگشت فاکمو اروم اروم رو سوراخ کونش فشار میدادم و بعد یکم تف و دستمالی کردن به زور انگشتمو تا نصف فرو کردم تو کون نازش که این همه وقت تو کفش بودم . یکم دردش میومد ولی چون همزمان کسشو هم میخوردم دردش همراه با لذت بود و مانعم نمیشد . یادم افتاد که وازلین تو اتاق دارم و گرفتم و انگشتمو سوراخ کونشو خوب چرب کردم و دوباره شروع کردم به خوردن و فرو کردن انگشتم که دیدم داره ناله هاش زیاد میشه متوجه شدم ارضا شدنش نزدیکه و از فرصت استفاده کردم انگشتمو تا ته سریع میکردم تو و در میاوردم و چوچولشو همزمان لیس میزدم که دیدم با صدای بلند آه کشید و تا چند ثانیه میلرزید و منم انگشتم تو کونش بود تا ته بعد دیدم یه لبخند رضایتی رو لباشه و بلند شد و اومد بغلم کرد و گفت الان نوبت منه و شروع کرد به لب گرفتن ازم و دراوردن تیشرت و شلوارم . اینو نگفتم که من کیرم ۱۸ سانت و تقریبا کلفته ولی وقتی شلوار منو در اورد دیدم کاملا ریلکس و بدون تعجب کیرمو تو دستاش گرفته و میخواد بزاره تو دهنش ازش پرسیدم که تا حالا با کسی بوده یا نه که قسم خورده که نبوده و اولین بارشه که من بهش گفتم پس چرا وقتی واسه بار اولت کیر به این بزرگی دیدی عکس العملی نشون ندادی که گفت که با کسی نبودم ولی کیر تو رو زیاد دیدم . از تعجب شاخ در اوردم گفتم چی میگی تو که گفت تو فک میکنی که هر شب این کیریو میکردی تو خواهر من من خوابیدم؟ حسابی کونشو چرب کردم و دوباره انگشت فاکمو اروم اروم کردم توش من هر وقت شما سکس میکردین منم خودمو ارضا میکردم و چند بار از شیشه بالای در اتاق یواشکی شما رو میدیدم . میدیدم که چطوری این کیر میرفته تو کس خواهرم . این حرفاش منو خیلی تحریک کرد و ازش خواستم کیرمو ساک بزنه که اونم شروع کرد به خوردن و خب زیاد وارد نبود ولی برای من که میدیدم خواهر زن خوشگل من که خیلی وقته تو کفشم چطوری کیر منو داره تو دهنش عقب جلو میکنه و گرمای دهنش رو حس میکردم خیلی بهم حال میداد. بعد بهش گفتم الان وقتشه که کیرمو بکنم داخلت که ترسید و گفت نه پرده ام چی! که گفتم نترس من کس نمیخوام من فقط میخوام تو کونت تلمبه بزنم که گفت نمیشه و جر میخوردم و برات ساک میزنم ابتو میارم که اصلا قبول نکردم و گفتم من یه عمره کف کونتم تریلی هم باشه تو کونت جا میکنم . که خندش گرفت و گفتم کاریت نباشه اروم اروم میکنم . رو شکم خوابوندمش رو تخت و یه بالش گذاشتم زیر شکمش و گفتم کونتو بده سمت بالا و شل کن بعد وازلین رو گرفتم و حسابی کونشو چرب کردم و دوباره انگشت فاکمو اروم اروم کردم توش که دیدم داره اخ و اوخ میکنه ولی کم کم صداش کم شد و منم اروم اروم کردمش دوتا انگشت که شروع کرد به داد که نمیتونم و … بعد یادم افتاد که اسپری بی حسی برای تاخیری دارم و اول قبل اینکه بفهمه یکم به کیرم زدم چون نمیخواستم ابم زود بیاد و باید حسابی از کون میکردمش بعد حسابی رو سوراخش اسپری زدم و بعد دوباره انگشت کردم داخل که دیدم اره بهتر شده و میگه دردش کمتر شده ولی بازم دردش کمتره ولی بازم میگفت کیرت کلفته جر میخورم بیا واست میخورم آبتو میارم که گفت نه نترس انگشت دردت میاره ولی کیر چون سرش نرمه دردت نمیاره . دوست دخترامو و جنده هارو از کون کردم خلاصه راضیش کردم و حسابی کیرمو با وازلین چرب کردم و سرشو گذاشتم رو سوراخش و روش دراز کشیدم و چند تا بوسش کردم و اروم کیرمو فشار دادم که به زور سرش رفت داخل که یه حس بی نظیری بهم دست داده بود که اصلا قابل توصیف نیست کون میکنم و قبلا دوست دخترامو و جنده هارو از کون کردم ولی چون تو کف مینا بودم و از طرفی هم خوشگل و خوش هیکل بود و هم دست نخورده خیلی بهم حال داد ولی اون داشت اذیت میشد و منم زیاد عقب جلو نکردم و گذاشتم بمونه که سوراخش جا باز کنه و لاله ی گوششو میمکیدم که حتما شما هم انجام بدین خیلی تاثیر گذاره و ازش خواستم که چوچول خودشو هم بماله . کم کم دیدم داره گرم میشه کیرمو که عقب جلو میکردم هر بار یکم بیشتر فشار میدادم و بعد تقریبا پنج دقیقه تقریبا بیشتر از نصف کیرم داشت تو کون ناز مینا عقب جلو میشد و مینا هم اب کسش راه افتاده بود و داشت ناله میکردو دیگه درد زیادی نداشت و منم داشتم از لذت میمردم و دیگه دست خودم نبود و محکم تا ته میکردم تو کونش و مینا هم هم درد میکشید و هم حال میکرد و حس کردم ابم نزدیکه کیرمو در اوردم و یکم دیگه اسپری زدم و شروع کردم به خوردن لب و سینه هاش و این دفعه ازش خواستم که داگ استایل بشه به طوری که صورتش سمت آینه قدی تو اتاق باشه وای چه صحنه ای بود کیرمو تا ته تو کونش میکردم و تو آینه تکون خوردن سینه هاشو و صورت خوشگل و خمار از شهوتشو میدیدم خیلی حال میکردم چند دقیقه ای به همین حالت کردمش که گفت که دستاش درد گرفته و منم خوابیدم رو تخت گفتم بیا روم که اونم اومد و خودش کیرمو رو سوراخش تنظیم کرد و کرد تو کونش و همراه با ناله کیرمو داخل خودش فرو کرد و شروع کرد به بالا پ پایین کردن و منم همزمان چوچولشو میمالیدم و که دیدم داره داغ داغ میشه و قراره ارضا بشه و منم حس کردم ابم نزدیکه چون واقعا کون تنگی داشت و منم دستامو رو کونش گذاشتم و هماهنگ با اون رو کیرم بالا پایینش میکردم که دیدم یهو رو کیرم محکم نشست و ته تهش رفت توکونش و داره خودشو تکون میده و میلرزه فهمیدم ارضا شده و منم بغلش کردم تا یکم آروم بشه و بهم گفت که خیلی حال داد بهش این ارضا شد ن بعد خمش کردم رو خودم و حسابی لباشو میخوردم و با سرعت کیرمو تا ته تو کونش میکردم و محکم رو کونش میزدم و یهو آبم اومد و همه رو تو کونش خالی کردم و همزمان لباشو میخوردم. چند دقیقه همینجوری بودیم که کیرم خود به خود از کونش اومد بیرون و بعدش آبم همراه با صدا از کونش ریخت بیرون که هم خندیدیم و هم یکم خجالت کشید . بعد از روم بلند شد که بره دستشویی تا آبمو خوب خالی کنه و منم خودمو تمیز کردم و بعدش دوش گرفت . آماده شد که برسونمش خونه خالش و قبل رفتن اومد بغلم کرد و حسابی لب گرفتیم و گفت بهترین روز زندگیش بوده و منم واقعا حال کردم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون