کوسش خیس بود منم براش انگشت کردم

کوس خیس خواهر کوچولو ,خیلی آب انداخته بود منم براش حسابی انگشت کردم و با چوچولش بازی کردم حسابی هم براش خوردم