فروش سوراخ کون نقد و اقساط

چرا زیر دامن کوتاه شورت نمیپوشید؟؟؟ مانیشخوب منم که کلن آدم دست به خیری هستم این میشه که من کوسم لخته منتظر کیر اینجا نشسته گفتم کیر من هم که بیکار نشسته بزار یه کار خیر بکنم باهاش ,دادمش بالا و رفتم توش به همه مدل بهش حال دادم ولی بازم دوست نداشت شپرت بپوشه