رفیقم میخارید منم کونش گذاشتم

داستان گی هست اگر علاقه ندارید نخونید .سلام این داستان مال دو ماه پیشه تقریبا از خودم بگم اسمم محسنه 17 سالمه قدم 180 وزن 80 از اون موقع که یادم میاد علاقه به هر دو جنس داشتم هم دختر هم پسر داستان از این قراره من یه رفیق داشتم 0 به اسم علی هم سن خودم بود قدش 160 وزنش هم 60 بود لاغر و قد کوتاه بود دقیقا همونطور که خودم دوست دارم طولانیش نکنم من با این رفیق بودم گذشت و گذشت رابطه مون باهم خیلی خوب شده بود اونموقع پی اس فور داشت و هروقت خونه شون خالی میشد به من میگفت میرفتم پیشش بازی میکردیم اینم بگم چون هم پدرش هم مادر کار میکردن اکثر اوقات خونه شون خالی بود و من اونجا پلاس بودم گذشت و گذشت کم کم از فضای مناسب خونه استفاده میکردم و شب سوپر دانلود میکردم که صبح با هم ببینیم و رومون روی هم دیگه کامل باز شده بود کم کم خیلی بهش حس پیدا کردم و به قول خودتون روش کراش زدم 😂 فهمیدم موقع سوپر دیدن جق میزنه و نمیتونه گلو خودشو نگه داره پیش من فهمیدم خیلی حشریه به فکرم خورد موقع سوپر دیدن بهش پیشنهاد بدم شب دوتا سوپر گی خوب دانلود کردم که فردا ببینیم و نظرش در این مورد بفهمم فردا شد رفتیم مدرسه و برگشتیم منم سریع رفتم خونه غذا خوردم رفتم جلو درشون سوپر هارو گذاشتم دید گی هست تعجب کرد یکم سوال پیچش کردم که دیدم نه خوشش میاد میگفت خوبه و … خلاصه خیلی به هدف نزدیک بودم گذاشتم دیدیم دیدم خیلی حشریه داره جق میزنه اومدم بگم بهش بیا حال کنیم نتونستم از ترس و استرس چند روزی گذشت همینطوری پیش میرفت هی میذاشتم موقعیت مناسب میشد نمیتونستم بگم تا یه اتفاق افتاد باهم قهر شده بودیم چند روزی نمیرفتم و به یادش جق میزدم تا دوباره رفیق شدیم و طبق عادت رفتم خونه شون یکم روز اوب خجالتی بود و سوپر نذاشتم شبش رفتم حموم خودمو حسابی تر تمیز کردم گفتم هرطور شده فردا میکنمش شب دوباره چند تا گی دانلود کردم رفتم گذاشتم بهش گفتم ایندفعه بریم رو تخت خوابتون بخوابیم ببینم قبول کرد رفتیم تو اتاق خواب چراغ هارو خاموش کردم که موقع گفتن تاریک باشه استرس نگیرم رفتیم خوابیدیم رو تست من ملحفه رو کشیدم رو خودمون تا دوباره راحت باشیم وقتی خوابیدیم اون پشتش کرد به من و کونش با کیرم شاید پنج سانت هم فاصله نداشت و من پشتش بودم فیلم رو گذاشتم و به میز ارایش گوشیو تکیه دادم شروع کردیم دیدن بدجوری راست کرده بودم دیگه تحمل نداشتم به هوای عوض کردن فیلم از پشت کیرمو چسبوندم بهش و دیدم واکنشی نشون نداد چند ثانیه اونطوری موندم فیلم جدید پلی کردم دیدم یکم کونش رو اورد عقب تر و قشنگ چسبوند به کیرم من پشمام ریخت با این حرکتش فهمیدم بدجوری کونش میخواره چند ثانیه گذشت دستم رو گذاشتم رو پاش پاهامم انداختم رو پاش گفت چیکار میکنی گفتم پام درد گرفت صبر کن برمیدارم دو دقه بعد کونش در همون حال بود اروم اروم با یه دستم لپش میمالیدم و خودمو تکون میدادم که کیرم با کونش برخورد کنه انقدر حشری شدم بودم همون لحضه داشت ابم میومد خودمو نگه داشتم که دیدم برگشت سمت من ترسیدم گفتم نکنه میخواد چیزی بشه دیدم دستش رو برد تو شرتم کیرم رو در اورد شروع کرد به مالیدن الان صورتم جلو صورتش بود یه لب ازش گرفتم و لپش رو شروع کردم مک زدن بعدش خودمو کشیدم پایین تر رفتم سمت گردنش شروع کردم مک زدن دیدم خیلی خوشش اومده داشت ناله های خیلی خفیفی میکرد تو همون حالت تیشرتش رو با سختی در اوردم تیشرت خودمم در اوردم از تخت اومدم پایین شروع کردم شلوارش در اوردن چیزی که میدیدم باورم نمیشد پاهای سفید و بمون حتی یه تار مو سریع شلوار خودمم در آوردم حالا هردومون با یه شرط بودیم رفتم اروم نشستم روش خودمو ننداختم روش که نتونه دووم بیاره دوباره شروع کردم به خوردنش از سرش شروع مردم خوردم تا رسیدم به کیرش شرتش در اوردم کیرش تقریبا یه چهارده سانت بود یکم واسش ساک زدم ولی اونقدری نزدم که ارضا بشه بعد بلندش کردم اومدیم پایین تخت جلوم نشوندمش کیرمو دادم بهش ساک بزنه خیلی خوشم نیومد تصمیم گرفتم خودم تلمبه بزنم تو دهنش کیرمو قشنگ دوباره تفی کردم گفتم دهنش یکم باز کرد شروع کردم تلمبه زدن تو دهنش خیلی حال میداد تو هوا بودم نزدیک بود ارضا بشم خودمو کشیدم کنار میدونستم ابم بیاد بی حال میشم نمیتونم از کون بکنم رفتیم رو تخت واسش ساک زدم تا کیرم راست شد دمرش کردم رو تخت رفتم پشتش مثل همون پوزیشن که داشتیم سوپر میدیدم شدیم چشم قشنگ دیگه کامل افتاد به کونش دیده بودم تا اینحا ولی نصفه نیمه باز کردم لپ های کونش رو واس چی میدیدم یه سوراخ فوق العاده تنگ «گنده گوزی نمیکنم مثل بعضی دوستان که کسشر مینویسن بگم صورتی نه سوراخش قهوه ای بود» کرم روی میز ارایش بود برداشتم خوب انگشتم و سوراخش رو چرب کردم تا انگشت اشاره مو کردم تو کونش داد زد معلوم بود بار اولشه اروم اروم بازش کردم بعدش دو انگشتی دیگه دیدم خوب جا باز کرده سر کیرمو چسبوندم به کونش اینم بگم کیرم هفده سانته و کلفت اروم گذاشتم سرشو کردم توش شروع کرد داد زدن خودشو سفت کرد و گفت درد داره نمیخواد و اینا با هزار تا خایمالی راضیش کردم یکم تحمل کنه بعدش لذت داره دوباره سر کیرمو گذاشتم تو کونش واس داشتم دیوونه میشدم هم از داغیش هم از تنگیش اروم اروم میکردم توش تا جا وا کنه تا نصفه کرده بودم توش حرکت نمیدادم تا دردش نیاد دیدم خودش اروم داره کونش تکون میده فهمیدم دیگه وقتشه شروع کردم تلمبه زدن داشتم دیوونه میشدم احساس کردم کیرم تو کونش داره میسوزه انقدر داغ بود بعد یک دقیقه تلمبه زدن دیگه دیدم داد نمیزد صداش در اومده بود اه و ناله میکرد هی میگفت بکن محکم تر بکن جرم بده با شنیدن این حرفاش خیلی حشری تر شدم و میگفتم کونی من کیه میگفت من تو اسمون بودم واقعا تا دیدم ابم اومد همش تو کونش خالی کردم همونطور کیرم و از کونش در نیاوردم بی حال پشتش بودم بعد یک دقیقه پاشدم یادم افتاد ارضا نشده دوست داشتم بهش خیلی حال بده که دوباره بهم بده اومدم جلوش نشستم روش براش ساک مشتی زدم تا آبش اومد و بعدش باهم رفتیم حموم و اونجا هم یکم عشق و حال کردیم درومدیدم الان دیگه تقریبا یک روز یا دو روز درمیون میکنمش و کلا شده کونی خودم .امیدوارم خوشتون بیاد و کیرتون رو راست کنهنوشته: محسن